úterý 30. března 2010

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii II. – fotografie ve výuce

V tomto příspěvku se budu věnovat možnostem, které přináší „nevyčerpatelná“ databáze obrázků na internetu. Průměrně zdatný uživatel internetu, je schopen najít díky vhodným klíčovým slovům prakticky jakýkoliv obrazový materiál do výuky. Nechci zde teoretizovat o důležitosti vizuálního učení pro uchování informací v paměti, nebo důležitosti konkrétního zobrazení pro pochopení a představivost…. To se můžete dočíst v odborné literatuře psychologie nebo didaktiky. Spíše chci dát několik konkrétních typů, které sám ve výuce využívám.

1) Součást nového učiva – doplňte výklad obrazovým materiálem, ideální je pokud jde do obrázku vpisovat nebo jej upravovat (například PowerPoint - Možnost ukazatele – pero, popisovač, zvýrazňovač atd.), pro aktivní práci s obrázky slouží interaktivní tabule. Lze využít i kameru napojenou na PC.

2) Slideshow - pomocí série obrázků představíte novou látku, kterou můžete doplnit i mluveným slovem nebo jiným zvukovým záznamem (volně dostupné programy – PowerPoint, Windows Movie Maker). Příkladem je slideshow Asie.
3) Čteme z fotografie – fotografie, satelitní snímky, obrazový materiál jsou cenným zdrojem informací o Zemi (krajině, sídlech, lidech, kultuře atd.). Například můžete nechat žáky poznávat místa v krajině (snímky Země), uplatňovat odborné geografické dovednosti, přiřazovat určité jevy (tvary eroze) atd.

Příklad: Na obrázku vidíte meandry řeky Moravy nedaleko Strážnice. Žáci mají odpovědět na vaše otázky typu: co je to meandr, v jakém části vodního toku jej nacházíme, jak se meandr vyvíjí, ve které části dochází k erozním procesům a kde k akumulačním, ve které části je patrný vznik slepého ramene atd.


Zvětšit mapu

Pokud stále nevíte jak na to, tak vám doporučuji časopis Geografické rozhledy, kde se prací s fotografií pravidelně věnují.

4) Fotokřížovka – jednou z možností opakování je křížovka. Místo otázek zadejte obrázky a nechejte žáky luštit. Příklad takové křížovky najdete na: http://www.jindrichpolak.wz.cz/download/krizovkabiosfera.ppt

5) Obrazový kvíz o jedničku – v pravidelné fotografické soutěži mohou žáci soutěžit o jedničku www.jindrichpolak.wz.cz/soutez/jednicka.php. Obrázek měním 2 - 4x do měsíce, známkuji nejrychlejší řešitele, kteří odpoví na zadané otázky.

6) Fotosoutěž – je déletrvající projekt (www.jindrichpolak.wz.cz/soutez/foto.php) na zadané téma. Soutěžní fotografie hodnotí žáci školy i veřejnost pomocí ankety.

pondělí 29. března 2010

Jak na regionální geografii II. – Od globálního k místnímu na příkladu obyvatelstvo Asie

Pojďme se podívat, jak by mohla vypadat výuka regionální geografie na učivu z oblasti socioekonomické geografie – OBYVATELSTVO ASIE.

Cílem učiva je:
1) Poukázat na globální problematiku populačního vývoje ve světě s ohledem na Asii.
2) Seznámit žáky s rozlišností života v Asii (jak v globále tak v pro jednotlivé regiony).
3) Rozšiřovat dovednosti při práci s mapou (vyhledávání v tématických i obecně zeměpisných mapách) a hledat souvislosti mezi přírodní a sociální složkou krajiny (např. hustota osídlení, migrace aj.).
4) Pochopit „neznámé“ pojmy týkající se obyvatelstva (kolonizace, dekolonizace, muslimové atd.).
5) Poukázat na problémy současné Asie (konflikty, spory o území, fundamentalismus atd.) a diskutovat o možnostech jejich řešení.
6) Vztah mezi Asii a ČR (popřípadě místem bydliště nebo EU).

ASIE OBYVATELSTVO

Ad1) Populační vývoj AsieV úvodní části věnujte pozornost základním demografickým údajům a globální situaci.V této problematice zaujímá Asie významnou pozici, neboť je kontinentem s nejvyšším počtem obyvatel (63% světové populace). V první desítce nejlidnatějších států světa (i s Ruskem) je celkem 7 z Asie. Tyto okolnosti mají samozřejmě dopad na ekonomickou, sociální i politickou situaci v regionu. K vysvětlení situace použijte například tabulku 1 nebo jiné zdroje dat.
Za všemi údaji se ovšem skrývají velké regionální rozdíly. Především v kvalitě běžného života. Na jedné straně stojí vyspělé regiony (Japonsko, Korejská republika, SAE aj.), kde lidé žijí po vzoru „západní“ civilizace, dožívají se vysokého věku. Jiná situace ovšem panuje v zemích čtvrtého a pátého světa (Jemen, Afghánistán, Kambodža), kde lidé řeší základní lidské potřeby (dostupnost pitné vody, dostatek potravin, válečný stav).

Ad2) Regionální rozdílnost
Rozdělte Asii na regiony a pokuste se interpretovat zvláštnosti pro danou část Asie.
Chování obyvatel ovlivňuje několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří vyznávané náboženství a kulturní tradice s nim spojené.
a) východní Asie:- je vyspělou částí světadílu
- nízká míra plodnosti (výjimku tvoří Mongolsko a rozporuplná Čína – viz. Ad5. Populační politika v Číně)
- poměrně vysoká naděje na dožití – 74 let
- specifické postavení Japonska (vyšší naděje na dožití, vyspělé zdravotnictví, stravovací návyky, zvýhodnění mladých rodiny atd.)
b) jihovýchodní Asie:
- různorodý region
- vyspělé (asijští tygři) x zaostalé státy
- rozdílné náboženské vyznání: islám, křesťanství, buddhismus
- úmrtnost asi 70 let, 2,5 dítěte na ženu
c) jižní Asie- region s nejvyšším počtem obyvatel
- plodnost 2,8 dítěte na ženu, naděje na dožití 65 let
- extrémních hodnot dosahuje Afghánistán (5,7 dítěte na ženu, kojenecká úmrtnost 155‰, naděj na dožití 44 let, problematické je zdravotnictví, hygiena, dostatek potravin a užívání opia)


d) západní Asie
- na populační vývoj má vliv islám (polygamie, práva žen aj.)
- vysoká je plodnost 3,1 dítěte na ženu a poměrně vysoká kojenecká úmrtnost
- zvláštní postavení má Izrael
Ad3) Práce s mapou
Využijte znalostí získaných z předešlých učiv a rozšiřujte dovednosti při práci s mapou.Následujíc text (viz. Obrázek 1 – samostatná práce obyvatelstvo Asie) je připraven na základě: Školní atlas světa 2. vydání, Kartografie Praha 2007.

Obrázek 1: Pracovní list pro žáky 7. tříd - Obyvatelstvo Asie (Autor: Jindřich Polák) - kliknutím se text zvětší

Ad4) Pojmy
Dbejte na to, aby žáci chápali o čem mluvíte.Během celého učiva budete narážet na novou terminologii (neznáme pojmy). Ty je nutno žákům vysvětlit, nebo dát žákům možnost tyto pojmy vyhledat a pochopit (vhodné je dát neznáme pojmy vyhledat za domácí úkol, a to dřív než na tyto pojmy narazíte). Možností je mnoho: odborná literatura, encyklopedie, internet – např. internetový slovníček na stránkách: http://www.geografie.unas.cz/slovnik/slovnik.php

Ad5) Současnost je nejzajímavější
Buďte aktuální a snažte se o podrobnější rozbor.

Poukažte na problémy současné Asie. Vhodná je práce s odborným textem (viz. Obrázek 2 – Populační politika v Číně), nebo novinovým článkem či jiným zpravodajstvím (např. internetový archiv ČT, Novy aj.).
Obrázek 2: Populační politika v Číně. Geografické rozhledy 19/3, str. 22-23.

Ad6) Jak obyvatelstvo v Asii ovlivňuje život u nás….
Ukažte žákům, že to co se učí není vzdáleno tisíce kilometrů, ale týká se přímo nás.
Pokuste se o diskusi na aktuální témata menšin v EU, ČR nebo v místě vašeho bydliště.
Témata mohou být např.:
- Původ Rómů a jejich postavení v současnosti
- Vietnamci jako významná menšina v ČR
- Islamizace Evropy
- Holocaust a současný problém židovství aj.

úterý 16. března 2010

EclipseCrossword - křížovka za pár minut

Pokud chcete vytvářet vlastní křížovku jednoduše a rychle je článek určen právě vám.

Možnost stažení aplikace: ZDE.
Jak vypadá vygenerovaná křížovka: ZDE.

Aplikace EclipseCrossword je volně šiřitelný software (freeware) určen pro snadnou tvorbu křížovek. Po stažení a jednoduché instalaci do vašeho PC, stačí vložit seznam slov, které chcete v křížovce použít a definovat záchytné body. Křížovka je potom vygenerována automaticky (program vám rovněž nabídne možnosti tvarů křížovky). Aplikace umožňuje vytvořenou křížovku vytisknout nebo vygenerovat jako webovou stránku. I když je aplikace v angličtině je její ovládání velmi přehledné a snadno ovladatelné - tzv. intuitivní ovládání. Vynikající je, že program nemá problém s českou diakritikou jako je tomu u jiných zahraničních programů.

Obrázek: Náhled aplikace tvorby křížovky a vygenerovaná křížovka.
Kliknutím na obrázek se vytvoří zvětšený náhled.

neděle 14. března 2010

Jak na regionální zeměpis I. – Úvod

Nový systém učebních dokumentů a změna v oblasti vzdělávacích trendů vede učitele ke změnám ve výuce – regionální geografii nevyjímaje. Ze všech stran se ozývají hlasy, že se má „učit jinak“, vést výuku netradičně, s využitím moderních přístupů, metod a forem, což samozřejmě vyžaduje od učitele snahu, úsilí a čas! Za což by měla přijít i adekvátní odměna - nejen finanční a společenská – v přístupu studentů...

Jak se mění pohled na regionální geografii ve škole?

Dovolte, abych volnou citací přiblížil názor Ivana Bičíka. Celý text: Geografické rozhledy, ročník 19, číslo 3):
Regionální geografie představuje jeden z oborů geografie. Zdá se, že její konec právě prožíváme. Vždyť kdo v dnešní době potřebuje detailní místopisné znalosti… Každou informaci během pár vteřin zprostředkuje počítač a naše schopnosti práce s nim. A dále pokračuje: …doba se změnila, dnešní geografické vzdělání preferuje hluboké znalosti a dovednosti zaměřené na jednotlivé složky přírodní či sociální sféry…. jedna dovednost se však docela vytrácí. Tou je schopnost syntézy, tak typická pro REGIONÁLNÍ GEOGRAFII – schopnost geografa analyzovat desítky a stovky podkladů o jednotlivých složkách krajiny v konkrétním území, informace vzájemně propojit a naznačit možné scénáře dalšího vývoje analyzovaného území. To je jedna z tváří MODERNÍ REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE.

Podle I. Bičíka ovšem ve školách převládá druhá tvář regionální geografie, která se soustředí na výčet stovek místopisných pojmů z celého světa. Mnohdy bez dalších vazeb a logiky. Stále je hodně škol, kde se tyto místopisné znalosti pokládají za vrchol intelektuálního rozhledu geografa. Proč? Pokládá si Bičík otázku: Dobře se to zkouší a s pár pojmy, které se naučíte, můžete třídu držet v šachu. Ale regionální geografie představuje syntézu a vlastně vrchol geografického studia. Může taková být i na základní a střední škole? Může, ale vyžaduje velký rozhled, hluboké znalosti, trvalé vzdělávání učitele geografie, a ne člověka, který bez aprobace plave i v těch místopisných pojmech…

Jak „učit jinak“ regionální geografii?

1. Uvědomit si co by měl žák základní/střední školy znát. Co mu pomůže v jeho budoucí profesi a osobním životě. Zřejmě to bude především práce s geografickými pojmy a informacemi, dovednosti při práci s mapou.
2. Postupovat od nadhledu globálního přes jednotlivé makroregiony a jejich specifika. U globálních znaků používat obecně známe jevy z fyzické (podnebí, vodstvo, geologie, vegetační pásy atd.) a sociální (migrace, rasy, jazyky, národy, náboženství atd.) geografie. U makroregionů si vytýčit hlavní společné rysy (mohou být různé: historický vývoj, přírodní podmínky, ekonomická úroveň atd.)
3. Na několika státech nebo regionech dokumentovat obecné jevy, trendy a souvislostí, které se mohou objevovat i jinde. K problematice daného makroregionu může vést cesta přes aktuální témata (přírodní prostředí, politické dění, kultura aj.), důležitý je výběr jednoho modelového regionu (státu, oblasti), kterému by se měl věnovat podrobněji (o dalších regionech se můžete zmínit například prostřednictvím srovnání s modelových regionem).
4. Využívat moderní zdroje dat, pamatujte, že dnes nastupuje obraz jako základní médium přenosu informaci. Učebnice již dávno není zlatým grálem pedagoga, zato mapa pracuje s obrazem naší Země. Využívejte všudypřítomných obrázků a videí.
5. Pracujte s různými druhy informací. Učte jak využít obrovské množství informací, co z nich převzat, jak je hodnotit a pracovat s nimi. Informace v dnešním dynamickém světě rychle zastarávají. Nechte žáky přemýšlet na statickými údaji (nikoli aby si je zapamatovali, ale aby je dokázali komentovat a vyhodnocovat) atd.
6. Pokusme se vychovávat z žáků/studentů inteligentní turisty/cestovatele, aby při svých cestách mohli využít to co se při studiu naučili. Představte si myšlenku, že právě váš žák se v cizí zemi „neztratí“ – tj. umí se dívat na to co jej obklopuje, rozumí jevům a informacím. A z cest se vrací obohacen o nové zkušenosti, které dokáže přijímat a poučí se z nich.
7. Pokud jde o regionální geografii České republiky, je vhodné doplnit učivo o plnění konkrétních úkolů v místní krajině a okolí bydliště. Příkladem může být: orientace v krajině pomocí plánu města či turistické mapy, anketa mezi spoluobčany, SWOT analýzy, či projekty na zlepšení života v obci aj.

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii I.

Práce s informacemi a spolupráce ve skupině - na příkladu regionální geografie Asie

Pomůcky: učebnice, atlas, předešlé znalosti žáků, encyklopedie (popřípadě internet) aj.
Časové rozvržení: od jedné vyučovací hodiny po celý učební blok (tj. i několik hodin)
Co se žáci učí: práce s atlasem, vyhledávání informací a jejich vyhodnocování, práce ve dvojici (skupině), prezentace zjištěných informací, práce s odborným textem, diskuze….. a v neposlední řadě o regionu Asii.
Postup:
1) Rozdělte Asii do jednotlivých regionů (např. na tabuli, papírcích, nástěnce) – např. Blízký východ, Perský záliv, Střední Asie atd.

2) Na papírky napište stát (stačí jeden, ovšem může být i více – záleží na počtu žáků), který do daného regionu patří a na další papírek jméno hlavního města. Děti mají za úkol nejdříve najít k sobě stát a hlavní město – tím vytvoří dvojice (pokud máte více států v daném regionu např. dva – vytvoří skupiny).

3) Na lavice nachystejte obrázky, názvy důležitých fyzicko-geografických (např. pohoří, řeky, poušě atd.) a socio-geografických (např. rasy, národy, náboženství, důležitá sídla atd.) pojmů – úkolem (žáků – dvojic, skupin) je přiřazovat jednotlivé pojmy k zadaným regionům.

4) Žáci poté pomocí pojmů prezentují region ostatním žákům – ukazují na mapě, vysvětlují neznámé pojmy (např. islám, asijští tygři, komunismus atd.).

5) Dále může navazovat (ale i nemusí): vyhledávání aktualit (novinek) k jednotlivým regionům, zadání projektu na dané téma ke každému regionu (např. Blízký východ – křížení kultur a náboženství, Perský záliv – světová ložiska ropy, Střední Asie – oblast konfliktů apod.), diskuse o jednotlivých regionech (čím jsou podobné a čím se odlišují a proč) atd.

sobota 13. března 2010

QuizFaber - HTML generátor testů

QuizFaber je freeware pro windows, ve kterém lze provádět jednoduché HTML generování testů. To vše bez nutné znalosti HTML nebo JavaSkriptu - je určen pro začátečníky. Patří k jedné z možností, jak provádět hodnocení (i sebehodnocení). Program je v několika světových jazycích, ale bohužel k nim čeština nepatří. S tím jsou spojeny problémy s diakritikou - háčky a kroužky.

Nejnovější verze: ZDE.

Obrázek: Jak vypadá výsledný test a prostředí tvorby


Samozřejmostí je vkládání obrázků, zvuků i videa (ve formátech: JPEG, GIF, MID, MP3, AVI, MPEG atd.) . Rovněž můžete výsledky testu uložit a odeslat na email. Můžete volit různou váhu otázek, vyhodnocení na procenta či body, zadávat různý časový limit atd. Vytvořený test lehce exportujete (převedete) do HTML a můžeme jej publikovat na internetu, na intranetu nebo ve vlastním PC.

Různé typy otázek:
  • jedna správná odpověď
  • více správných odpovědí
  • ano/ne
  • otevřená odpověď
  • přiřazování pojmů atd.

Podívejte se jak může vypadat výsledek testu - ZDE.