neděle 8. prosince 2013

Geografie v mezipředmětových souvislostech IV. - geografie a matematika

V další části tohoto cyklu se chci zabývat předmětem, který je nedílnou součástí lidské vzdělanosti a patří k základům vzdělání u každého člověka. Je to matematika. Tento vědní obor je důležitým stavebním kamenem pro mnohé vědní obory a geografie není výjimkou (jen namátkou připomínám planetární geografii, kartografii, statistiku, demografii, hospodářskou a ekonomickou geografii atd.). V současné době se postavení matematiky v hodinách geografie radikálně mění. Žáci si nechtějí pamatovat "zbytečné" čísla, rodiče namítají, že všechny statistiky jsou rychle dosažitelné na internetu, a tak i mnozí učitelé na matematiku ve svých hodinách geografie bohužel rezignovali. Tento stav se již nesmí prohlubovat! Žákům chybí základy práce s číselnou informací v jakékoli podobě...

Poznámka: Jak jsem již výše uvedl, s číselnou informaci se v hodinách zeměpisu setkáváme vcelku často, a proto se budu snažit popsat několik situací, jak tyto informace využít a učit žáky s těmito fakty pracovat. Bude se jednat o příklady, které sám ve výuce využívám. Netvrdím, že vše musí být beze změny přejato, budu jedině rád, když tyto informace budou sloužit spíše jako vodítko a vy sami se budete pokoušet s tímto mezipředmětovým přesahem dál aktivně pracovat... 
Užitečná čísla

Mělo by jít o taková čísla, která mohou být pro člověka v životě důležitá. Tyto fakta jsou zcela v rukou vyučujícího. Myslím, že znalost několika číselných údajů nemůže žákům ublížit, jen je nutné zachovat zdravou míru... Vše se bude odvíjet od nároků učitele a chuti žáků něco znát. Přesto bych rád uvedl několik příkladů, které za užitečné považují já:
a) užitečné míry, váhy, jednotky a jejich převody - logistická kalkulačka, převody jednotek (využití ve fyzické geografii, regionální geografie - míry v USA, VB apod., socioekonomická geografie)
b) směnné kurzy - finanční gramotnost patří k základům orientace v globálním světě (Dnešní finanční svět)
c) ekonomika a obchod - pojmy jako zahraniční dluh, inflace, průměrná mzda, nezaměstnanost, clo, daně, běžný účet, úvěr, úrok a další pojmy- s těmi se žáci mohou seznámit právě v učivu hospodářské geografie (informace např. na: WTO, World Bank, CIA atd.)
d) důležité faktografické informace - i když od biflování číselných údajů upouštím, myslím, že existuje jakási "univerzální banka" geografických číselných informací, které by civilizovaný člověk měl znát, a ne je neustále vyhledávat ve statistikách na internetu. Každý si jistě představí o jaká čísla se jedná...

Číslo dne (týdne, měsíce)

Spíše motivačního charakteru je tak zvané číslo dne. Jedná se o číslo, které si pro daný den (týden či měsíc) vyberete. Může se jednat o aktuální informaci, nebo o číslo které se pojí na právě probírané učivo (velmi často se dají oba faktory spojit). Pokud máte šikovné žáky, můžete jim úkol s číslem zadat jako samostatnou práci. Jak taková činnost může vypadat? To uvádí dva přiložené příklady:

a) aktuální informace
375 km/h - tajfun Haiyan (v překladu "Buřňák") je zřejmě nejmocnějším světovým tajfunem, který kdy zasáhl pevninu. Podle údajů amerického námořnictva supertajfun dorazil na pevninu s vichrem dosahujícím rychlosti 314 kilometrů za hodinu, v nárazech až 379 kilometrů za hodinu (aktuální informace z 8. listopadu 2013).
Tuto informaci můžete dále využít. Jak? Například zopakovat si s žáky co je to tajfun (hurikán), jak vzniká, jak se chovat v případě nebezpečí, jaké další přírodní katastrofy zasahují jihovýchodní Asii atd.

Následky tajfunu na Filipínách svět čísel v obrazech. 

b) informace k učivu (oceány, ochrana životního prostředí)
180 000 km² - plochy oceánu se stane chráněným pásmem. Konkrétně jde o severní Středoatlantský hřbet, táhnoucí se od Islandu k Azorám. Důvodem je výskyt hlubinných druhů žraloků a korály rostoucí v chladných vodách. V oblasti bude zřejmě zaveden přísný zákaz rybolovu i těžby nerostných surovin. V současné době je chráněno pouze 2% rozlohy světového oceánu. Spojené národy se však již v roce 2010 v japonské Nagoji dohodly na zvýšení uvedeného podílu na 10%.
Jak tuto informaci dál využít? Například k diskusi o důležitosti ochrany světového oceánu, které oblasti by měly být do ochrany začleněny, proč jsou plochy ochrany prozatím tak nízké, srovnejte rozlohu chráněných území na pevnině a na moři a v jakém jsou poměru...atd.

Užitá matematika v geografii 

V hodinách poměrně často narazíte na číselné údaje. A ještě častěji si žáci pod těmito čísly vůbec nic nepředstaví. Je tedy úkolem učitele, aby informaci předal tak, aby informace byla jasná a myšlení žáků přijatelná. Pro příklad uvádím několik příkladů:
 • Vesmírné vzdálenosti můžeme představit následujícím způsobem: Kdybychom na Staroměstské náměstí v Praze umístili Slunce (naši nejbližší hvězdu) a do středu New Yorku Proximu Centauri (naši druhou nejbližší hvězdu), vyskytovala by se trpasličí planeta Pluto ve vzdálenosti, která dělí Staroměstské náměstí od Karlova mostu. Existují však miliardy dalších hvězd, které jsou mnohem a mnohem vzdálenější. To vše doplňte ukázkami na mapách (Zdroj: učebnice zeměpisu Fraus pro 6. ročník).  
 • Síla sopečného výbuchu je označováno stupnicí VEI (Volcanic Explosivity Index) od 1 do 8. Pro představu můžete uvést charakteristiku výbuchu Mt. Tambora z roku 1815 s indexem výbuchu 7: Tato sopečná erupce je považována za největší zaznamenanou erupci v historii lidstva. Výbuch tehdy vyvrhl asi 160 km³ pyroklastického materiálu a byl slyšet až do vzdálenosti 2700 km od sopky. Kouř dosáhl výšky 44 km a sopečný materiál společně se sopečnými plyny byl dopraven až do stratosféry. Odhaduje se, že do atmosféry bylo uvolněno okolo 180 megatun aerosolu kyseliny sírové. Spad popela byl zaznamenán ve vzdálenosti až 1300 km od sopky. Popela bylo prý tolik, že v okruhu 65 km se pod jeho tíhou propadaly střechy domů. V okruhu 80 km údajně zahynulo vše živé včetně 10 000 lidí. V následujících týdnech následkem hladomoru a šíření nemocí zahynulo dalších 80 000 lidí. Podle odhadů si erupce vyžádala přibližně 92 000 lidských životů. Výbuch Tambory doprovázelo i pětimetrové tsunami, které způsobilo obrovské povodně po celé Indonésii. (Zdroj: Wikipedia) 
 • Pyroklastický materiál (viz. předešlý příklad) o objemu 160 km³ můžeme přiblížit tímto příkladem: Je jako vybagrovaný materiál mezi Prahou a Brnem (vzdálenost 160 km) o velikosti 1 km na šířku a 1 km do hloubky.
 • Mořské proudy přemisťují obrovské množství vody a jsou důležitým faktorem ovlivňující klima na naší Zemi. Mohutnost Golfského proudu můžete žákům přirovnat takto: Průměrné množství vody v Golfském proudu je 80 000 000 m³/s. Pro srovnání největší řeka světa Amazonka má v ústí průměrný průtok 110 000  m³/s - Golfský proud je tedy 730 násobek Amazonky. Evropský "veletok" Labe má průměrná průtok 920  m³/s - tedy 87 000 násobek Labe atd.
 • Číselnou informaci můžeme vyjádřit i graficky. Například: Ve vyspělých zemích, kde je přebytek potravin, se vyrábí 11x více potravin na 1 obyvatele než v zemích rozvojových, kde je potravin nedostatek (viz. obrázek). 

 • Takto můžete srovnávat hloubku, rozlohu, výšku, vzdálenost, hustotu osídlení, počet obyvatel, množství, bohatství....

Statistika nuda je..., má však cenné údaje...

Pomocí statistiky učíte žáky plánovat, sumarizovat, vyhledávat, porovnávat a analyzovat data. Získání dat je v dnešní době poměrně jednoduché. Mnohé informace najdete v tištěné podobě v atlasech, učebnicích, geografických tabulkách a odborných časopisech. Elektronická data jsou dostupná ještě jednodušeji - namátkou ČSÚ, statistické úřady ve světě, veřejné údaje, Factbook aj. - obsahují neuvěřitelné množství informací, která můžete dále zpracovávat. Pro žáky jsou velmi cenná samostatně získaná data (anketa, dotazník), při ní si žáci vyzkouší celý proces statistického šetření a samotné vyhodnocování se pro ně stává zábavnější (příklady můžete najít na stránkách ČSÚ pro studenty a učitele).

Inspirací vám mohou být plakáty z mezinárodní soutěže statistické gramotnosti.

Matematika v příběhu

Většinu informací můžeme žákům sdělit v podobě příběhu a číselná informace není výjimkou. Jak taková informace může vypadat...

Jeden ze 160 milionů. Na světě pracuje 158 milionů dětí ve věku 5 až 14 let. Víc než 8 milionů dětí vykonává nejhorší formy práce, jako jsou práce v dolech, se škodlivými látkami nebo práce otrocké. 22 tisíc dětí ročně zahyne při pracovních úrazech. Rodiče Shamy Ismaela, kterému je 9 let,vlastní malou rodinnou farmu v Indonésii. Na farmě pěstují kakaové boby. V době, kdy je na farmě nejvíce práce, jim Shama pomáhá, ale mimo sezónu, kdy rodina nemá žádný další příjem, musí Shama chodit do práce. Jeho rodiče žádnou práci neseženou. Shama pracuje v nelegální továrně na boty, kde vydělá v přepočtu necelých sto korun měsíčně a ty odevzdá rodině. Jeho obvyklá pracovní doba je 14 hodin denně s jednou hodinovou přestávkou, která není placená Do továrny, kde pracuje, jezdí každý den na kole 11 km. Jeho rodina peníze, které chlapec v továrně vydělá, nutně potřebuje, proto ho ke každodennímu dojíždění nutí. (Zdroj: Fairtrade: Pokřivená zrcadla světa)

Polovina fotbalového hřiště - taková plocha lesa je každou vteřinu na světě ilegálně vykácena. Kriminální živly si tímto způsobem přijdou na 10 až 15 miliard dolarů zisku ročně. V řadě zemí pochází až 90 procent obchodovaného dřeva z nepovolených zdrojů. A v Brazílii nebo Indonésii je postiženo necelé procento trestných činů.... (Zdroj: http://www.amazonskepralesy.cz)

Peníze multimiliardářů - mezi lety 1979 a 2007 dokázala vrstva nejbohatších zvýšit své příjmy o 390%. Dolních 90% obyvatelstva ve stejném období jen o 5%. Ředitel velké americké společnosti vydělal v uplynulém roce v průměru 343 krát více než dělník. V roce 1980 to byl 42 násobek. Tento fakt má za důsledek, že vzdálenosti mezi bohatstvím a chudobou se za poslední dekády v USA dramaticky prohloubili. (Zdroj: GEO magazin, srpen 2012)

Příběhy většinou žáky motivují k chuti něco nového se dozvědět. Příběh samotný neslouží k tomu, aby si žáci veškeré číselné údaje zapamatovali, ale o těchto faktech dále přemýšleli a diskutovali o nich. Vzbudit zájem o dění kolem nás je velmi důležité...

Interaktivní číslice

V internetovém prostoru se čas od času objeví i zajímavé projekty, které pracují s číselnou informací. Jde o různé statistiky, grafy a číselné údaje. S těmi mohou žáci dle libosti pracovat... Uvádím několik odkazů, které využívám (pokud i vy máte nějaký zajímavý odkaz, tak jej uveďte do komentářů):

Hokus pokus 

Praktické příklady, experimenty, výzkum a pokusy patří k velmi důležitým metodám výuky, přičemž matematika tvoří nedílnou součást postupů, výstupů i řešení. Pro příklad uvádím několik námětů, které vám mohou být inspirací:

 • práce s mapou (měřítko a vzdálenost, časová pásma, určování polohy, azimut, GPS, tvorba map, profil trati atd.)
 • fyzická geografie (meteorologie, hydrologie, pedologie aj.)
 • socioekonomická geografie (měření hluku, hustota dopravy, SWOT analýza, zpracování dat a grafů aj.)


Příklad č. 1: Změna teploty a průtoku vodního toku v průběhu roku:
Úloha je náročnější na čas, nicméně příprava na experiment není složitá. Úkolem je měřit změny průtoku a teploty vodního toku během roku. Měření se uskutečňuje ve všech ročních obdobích na vybraných stejných místech alespoň dvakrát. Rozdíly jsou zaznamenány a interpretovány studentem proč k nim dochází. Smyslem úlohy je ověření hydrologického cyklu v průběhu roku, sledovat výkyvy a interpretace proč tomu tak je. Použitá čidla: senzor rychlosti toku vody a teploměr.

Příklad č. 2: Měření hluku na vybraných místech se zaznamenáním polohy
Hluk ve městech je dnes problém, o kterém se mluví dost často. Cílem je změřit hluk na různých místech města, zaznamenat polohu podle GPS a nakonec zhodnotit úroveň hluku na jednotlivých místech města a porovnat hodnoty intenzity hluku různých zvuků. Budeme potřebovat plán města a slepou mapou. Podle plánu najdeme 10 míst ve městě, které označíme body ve slepé mapě. Ke každému bodu určíme souřadnice podle GPS systému a zaznamenáme intenzitu hluku, která na tomto místě panuje. Poté uděláme tabulku od nejhlučnějšího místa k nejméně hlučnému. Zjistíme poté na internetu, k čemu bychom mohli jednotlivé změřené hodnoty hluku přirovnat a doplníme do tabulky. Hlavním cílem je naučit se pracovat se základními funkcemi GPS a čidlem obsahující senzor hlukoměru. Dalším cíli jsou orientace v terénu podle mapy a uvědomění si hlučnosti, která dnes ve městě panuje i čím je tato hlučnost způsobena. Pomůcky: mapa, GPS, hlukoměr, internet.

Příklad č. 3: Vlastnosti mořské vody (slinita, teplota)
Slanost mořské vody se místo od místa na Zemi liší. Našim úkolem je vybrat místa na Zemi s různými údaji salinity a teploty. K pokusu potřebujeme kádinku s vodou, kuchyňskou sůl (NaCl), kterou smícháme v daném poměru, kahan. Rozborem roztoku zjistíme rozdíl slanosit a teplotu, kterou zaznamenáme do tabulky.  Jaké jsou důvody rozdílů v slanosti mořské vody? Čím jsou tyto rozdíly způsobeny? Může docházet ke změnám vlastností mořské vody? Jaké důsledky by tyto změny mohly mít?

Příklad č. 4: Tvorba mapy přírodních poměrů v okolí obce
V předem zadaných bodech tvořících síť pokrývající okolí obce, které žáci lokalizují pomocí přístrojů GPS, zjišťují nadmořskou výšku. Dále měří pomocí anemometrů rychlost větru, pomocí pH metru kyselost půdy. V každém bodě také popisují vegetační kryt (les, holina, pole aj.) a jeho druhovou skladbu. Složením jednotlivých měření vzniká mapa jednotlivých charakteristik okolí obce, které studenti zhotovují s použitím vhodných bodových a plošných mapových značek. V závěru formulují možné souvislosti mezi jednotlivými charakteristikami, které uvedou v komentáři k mapě.

úterý 29. října 2013

Lodě svědci doby

Již jste se někdy zabývali otázkou, kam směřuje cesta nás lidí, naší civilizace? Tyto otázky bytí si zajisté během života položí každý z nás. Ano přiznávám, že tyto existenční otázky patří spíše do oblasti metafyziky, filozofie či teologie. Ovšem i geografie dle mého může hledat cesty, jak na tyto principy reagovat a hledat na ně odpovědi. Lidské ruce, konstruktivní mysl a um přinášely změny v obdobích historie lidstva, a tak mnohé vynálezy urychlovaly běh života lidí i vývoj celé lidské civilizace. Článek se nechce zabývat kauzalitou nebo determinismem či jiným filozofickým směrem, jen chce poukázat, jak běžné lidské vynálezy mohou být příčinou změny a směřování nás lidí...


V učivu geografie se o lodích mluví v souvislosti s dopravou (loď jako dopravní prostředek, námořní trasy, lodě podle vlajek, lodě podle druhu, největší přístavy apod.), ale lodě sehrály v historii lidské civilizace velmi důležitou roli. S trochou nadsázky můžeme říci, že lodě jsou více než dopravní prostředek, staly se svědky a symboly lidské doby...

Lodě měnily historický vývoj
 • objevné cesty - nové teritoriální uspořádání, koloniální velmoci 
 • masová migrace - rasové a národnostní rozložení na Zemi
 • konflikty a geopolitická situace - lodě vyhrávají i prohrávají vojenské konflikty (vikingský Drakkar, středověké Galeony až po specializované válečné lodě současnosti)
 • šíření nemocí - např. šíření moru - vymírání poloviny evropské populace ve 13.-15. století - přivezly lodě z Asie
Lodě jako důsledek změny přírodního prostředí
 • kácení lesů - mýcení lesa a odlesnění velké části Evropy je důsledek staveb lodí v minulosti
 • znečištění moří a oceánů - frekventované námořní cesty, havárie - ekologické katastrofy (havárie tankerů Exxon Valdez, Prestige, Erika aj.), jaderný odkaz (zkušební výbuchy jaderných zbraní v Pacifiku), toxické látky (tzv. POPs), spirála odpadu (trash vortex)
 • migrace rostlin a živočichů - lodě transportují život do nových oblastí 
 • nadměrný rybolov, nechtěné oběti rybolovu, devastující způsob rybolovu (bottom trawling)
 • loď jako svědek ekologických změn - lodě v poušti u Aralského jezera
 • globální oteplování má mimo jiné za následek ústup  ledu v polárních oblastech a otevírá nové obchodní trasy - severozápadní pasáž, spojuje na sever od Kanady a USA, Atlantik s Pacifikem a východní Asii by s Evropou spojila o zhruba 5000 km kratší trasou než současné trasování Suezským průplavem. 
Lodě mění lidské osudy a vývoj civilizace
 • šíření lidstva - např. Thor Heyerdahl - vor Kon-Tiki
 • otrokářské lodě - rasová skladba světa
 • dovoz nových potravin, které měnily svět - koření, brambory, káva...
 • ilegální migrace - lodě migrantů, kteří se pokouší začít nový "lepší" život v Evropě, USA, Austrálii...
 • válečné loďstvo - např. vylodění ve Francii - historický zlom 2. světové války, bitva u Trafalgaru - Británie potvrzuje námořní převahu a stává se na další století světovou koloniální velmocí atd.
Lodě jako symbol technického pokroku a změn světového hospodářství
 • specializované lodě - lodě již neslouží pouze k plavbě, ale jsou využívány pro další práci na vodě (plovoucí rypadla, plovoucí jeřáb, plovoucí ropné plošiny, mořský kosmodrom atd.) nebo jde o lodě se speciálním posláním (ledoborce, expediční (vědecké) lodě, lodě pokládající kabely, letadlové lodě atd.) 
 • lodě se staly podobně jako vlak symbolem počátku technické revoluce 
 • lodě jako symboly bohatství a luxusu (jachty, cestovní ruch - lodní destinace, potápěčské ráje)
 • pirátství - nejproblematičtějšími oblastmi současnosti je Indický oceán a pobřeží Afriky (mapa pirátských útoků)
 • dopravní lodě mění historii obchodování na zemi (např. tankery - masová přeprava paliv na velké vzdálenosti, kontejnerová přeprava - mění i způsob stravování obyvatel "vyspělého" světa, jíme co chceme a kdy chceme
 • změna využívání energie (plachetnice x parníky x dieselové motor / vesla x plachty x lodní šroub atd.)
 • rybářství (trvale udržitelný lov ryb, průmyslový rybolov, tradiční rybolov atd.)
 • válečné loďstvo - souboj o nadvládu světa, technologický vývoj díky armádnímu výzkumu
 • stavba lodí jako důležité odvětví průmyslu (např. video stavba lodi, megaloď, stavba infrastruktury aj.)
 • lodě budoucnosti - bezpilotní lodě, "neviditelné" válečné lodě, plovoucí města (např. Jacques Rougerie) atd.
Jak jednoduše využít problematiku ve výuce

Nejznámější lodě - symboly doby. Znáte tyto lodě a jejich příběh? Vyzkoušejte tyto příklady pro motivaci žáků o učivu...
 • Noemova archa (symbol víry a náboženství)
 • USS Enterprise (symbol boje za svobodu během 2. světové války - loď stojící "proti všem")
 • Titanic (symbol moci, symbol lidského umu, symbol neštěstí)
 • vor Kon-Tiki (symbol osídlování světa)
 • Exxon Valdez (symbol ekologických katastrof)
 • Amistad (symbol otrokářství a útlaku)
 • Victori(symbol objevování světa)
 • křižník Aurora (symbol revoluce)
 • Bounty (symbol vzpoury)
 • SeaOrbiter (symbol budoucnosti - plující oceánografická laboratoř) 
Lodě a lidské příběhy. Fotografie a videa lodí jsou často spojeny se silnými příběhy, seznamte s nimi vaše žáky,...jistě to ocení.


Vynález lodě - monoxyl (loď vydlabávaná z jednoho kusu kmene je typ plavidla používaný již v pravěku a u primitivnějších etnik v různých částech světa dodnes). 


Otrokářství - porušování lidských práv a diskriminace. Otrokářství existuje i dnes... (víz. interaktivní mapa)


Ilegální migrace - kvůli naději na lepší život v Evropě riskují Afričané život na přeplněných člunech. 


Obchodování - tankery, kontejnerové lodě mění možnosti a způsob obchodování a přepravy. 

 Nadměrný rybolov drancuje vody světových oceánů. Informujte žáky o tom jak zachovat přírodní zdroje oceánů i pro příští generace (vice viz. Greenpeace). 

Hospodářský rozvoj - největší přístavy v současnosti najdeme v Asii, která tím ohlašuje světu svůj hospodářský rozmach (seznam nejrušnějších kontejnerových přístavů světa).


Hlavní námořní trasy jsou ovlivněny historickým vývojem, geopolitický vývoj, přírodními poměry, hospodářským rozvojem, surovinovými poměry a infrastrukturou (více map zde). 


Významné námořní stavby - Panamský průplav je jednou z nejdůležitějších staveb ovlivňující námořní přepravu. 


Námořní katastrofy (na obrázku havárie lodi Costa Concordia) a ekologické námořní tragédie. 


Světové pirátství a nekalé praktiky (pašování drog, terorismus) v námořní dopravě (více zde). Aktivisté z Greenpeace se snaží obsadit ropnou plošinu a upozornit veřejnost na problematiku těžby ropy z vod Severního ledového oceánu a následného znečištění Arktidy. Rusko je vyšetřuje kvůli podezření z pirátství! Video vhodné k diskusi mezi žáky (více info Save The Arctic nebo na Greenpeace).

Oblast bermudského trojúhelníku má (především mezi příznivci záhad a nevysvětlitelných jevů) pověst oblasti s výrazně zvýšeným výskytem „záhadného“ mizení lodí a letadel - proč nevyužít k motivaci žáků...


Orsos Islands - jsou umělé ostrovy pro komerční využití v cestovním ruchu. Ale projektů "plovoucích ostrovu je mnoho - viz. článek.

Tyto příklady nejsou kompletním řešením problematiky, chci jen poukázat, jak myšlenka (vynález lodě) může změnit a mění podobu a vývoj lidské civilizace.... Může se vám zdát, že jsou to myšlenky triviální a všeobecně známé, ale praxe mě utvrzuje v tom, že je nutností připomínat tyto zdánlivě triviální  fakta, především mladé generaci. 

pátek 30. srpna 2013

Cyklistika z pohledu geografie

Již za nedlouho tomu bude 200 let, kdy ve Francii přišel na svět předchůdce dnešního kola - v dnešním slova smyslu to bylo spíše jakési odrážedlo - shodou náhod letos oslavila i Tour de France (slavný cyklistický závod) 100 let trvání své existence. Všichni ti vynálezcové a průkopníci cyklistiky by se jistě divili, jakou cestu jízdní kolo a cyklistika prošla! Pojďme se podívat jak téma CYKLISTIKA a jak je využít ve výuce...
Možná by bylo pro žáky zajímavé zaměřit se společně s vámi na tuto problematiku z různých pohledů geografie. Vždyť cyklistika se dnes propojuje v mnoha lidských činnostech, které jsou pro žáky vcelku blízké a mohly by je zaujmout. (Navíc dopravní výchova se stane součástí učiva na základní škole, tak proč ji neoživit o pohled geografický.)

Na začátku je myšlenka

I u vynálezu kola musela být na začátku myšlenka. Proto jednou z možností jak si uvědomit rozsah a důležitost kola můžeme vyjádřit  pomocí myšlenkové mapy (mind map), kterou si žáci mohou vyrobit samostatně nebo postupně doplňovat na tabuli (viz. obrázek níže). Žáci si uvědomí vztahy a interakce, které jsou v dnešním světě běžné prakticky u všeho...

Ukázka myšlenkové mapy. Ta ale může být daleko širší a doplněna o vzájemnými vztahy mezi sebou.

Od blízkého ke vzdálenému

V pedagogické praxi se může velmi dobře ujmout postup, kdy žáka seznámíme s něčím pro něj blízkým a poté tuto myšlenku rozvineme do širších vztahů. I téma cyklistika tuto možnost nabízí. Příkladem může být projekt EuroVelo - síť čtrnácti dálkových cyklostezek v Evropě (viz. obrázek), které prochází i územím České republiky (viz. obrázek) a možná i v blízkosti vašeho bydliště. Na příkladu těchto páteřních cyklotras si mohou žáci uvědomit například:
- důležitost páteřních cyklotras ve vašem regionu (kde vedou a proč?),
- atraktivita (pokud jsou tyto místa atraktivní u nás musí být atraktivní i v blízkosti těchto cyklotras v zahraničí),
- tranzitní polohu naší vlasti (křižování jak ve směru S-J i Z-V),
- spolupráci států Evropy na společných projektech, které umožňují ekonomický i kulturní rozvoj,
- návaznost doprovodných služeb na cyklistickou infrastrukturu (ubytování, stravování, informace, památky, odpočinková místa atd. - v ČR projekt Cyklisté vítáni) atd.

Celková délka cyklotras má dosáhnout 70 000 km. Přes území ČR vedou 4 trasy EuroVelo celkové délce 2100 km.

Pokud si žáci uvědomí informace z okolí jejich domova, tak si mohou velmi dobře a rychle analyzovat i podmínky ve vzdálenějších oblastech Evropy, které jsou rovněž zapojeny do tohoto projektu.

Čteme z fotografií

Internet je plný fotografií lidí na kole. Stačí krátká chvilka a jistě se vám podaří najít ten správný obrázek, který nechte žáky analyzovat (popsat) - odkud pochází a proč, co nám obrázek napoví o životě lidí, jakou roli hraje kolo v životě těchto lidí atd. Pro ukázku nabízím koláž několika fotografií (viz. níže).

Nahoře vlevo: Tour de France nejznámější cyklistický závod světa, nahoře vpravo: rikša jako taxi v Dháce (jednostopé dopravní prostředky jsou jasnou volbou v hospodářsky slabších státech světa), vlevo dole: v Amsterodamu je kolo běžný dopravní prostředek (navíc ohleduplný k životnímu prostředí),  vpravo dole: cyklotrasy slouží v ČR především jako zázemí pro rekreaci a odpočinek.

Videa z cyklo-geografickou tématikou

Nevím jestli je to naše česká specialita, ale je zajímavé, že u nás existuje hned několik pořadů s tématikou cestování na kolech. Je to potvrzení toho, že kolo je v ČR velmi oblíbené (bohužel hlavně pro rekreaci a odpočinek a ne pro běžnou dopravu do práce či školy). Formou těchto zábavně naučných pořadů můžete svým žákům přinést rychlé senzorické informace. K nejzajímavějším pořadům patří:
- Na toulavém kole (cykloturistika po známých i méně známých místech s hercem Martinem Dejdarem)
- Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem (herec Vladimír Čech při cestování po vrcholcích našich hor používal i kolo)
- Cyklotoulky (krátké 10 minutové reportáže o krásách naší vlasti ze sedla kola)
- Kam na kole (seriál z ranního vysílání ČT Dobré ráno - heslo Kam na kole - nutno vložit do vyhledávání ČT)
- Reportáže z toulavé kamery (na 65 reportáží s cyklo tématikou, je nutné zadat do vyhledávače pořadu heslo cyklistika)

Jak vidíte, nabídka je široká a jistě existují i další videa a reportáže....


Vylepšete nebo navrhněte

Je ve vašem okolí cyklostezka? Určitě potřebuje analyzovat a možná přijdete i na nějaké problémy nebo možnosti vylepšení... Ve vašem okolí není žádná cyklotrasa? To je velká chyba, kterou by chtělo napravit...
Jaké nástroje využit při této činnosti (několik nápadů):
- SWOT analýza oblasti (existující nebo neexistující cyklostezky)
- práce s katastrální mapou, turistickou mapou apod.
- anketa, dotazníkové šetření, rozhovor 
- diskuse nebo brainstorming o možných řešeních (vhodné komunikace, chybějící služby, atraktivita aj.)
- návrh projektu cyklostezky (nové, vylepšené, rozšířené aj.)  
- prezentace projektu 

Čtení a psaní s porozuměním 

Internet je plný zajímavých informací na téma cyklistka. Jejich přečtení může být zajímavým zpestřením učiva a následné písemné zpracování návratem k "inteligentnímu" vzdělávání... Článek není o tom jak číst odborný text a jak s ním pracovat, ale pokud by to byl problém nabízím několik všeobecně známých přístupů, které si můžete vyhledat: čtení s porozuměním, metoda I.N.S.E.R.T., výzkumný tým, myšlenková mapa aj.
Vhodné články najdete například na těchto webech:
- ceskojede.cz
cykloserver.cz
cyklotoulky.cz
cyklistevitani.cz a spřátelené stránky
eurovelo.com atd.

Z článků se dá vybrat ledacos a poté nechejte žáky s textem dále pracovat (úvaha, esej, výpisek, brainwriting, SMS, reportáž atd.). Jako návod vám možná poslouží několik témat:
- ČR patří mezi 10 největších výrobců kol v EU
- Rodina na kole
- Jak může kolo pomoc při rozvoji hospodářství v rozvojových zemích?
- Cyklotrasy podél řek
- Evropou napříč na kole
- Ekologická doprava pro 21. století
- Kola pro Afriku
- Tour de Franc slaví 100. narozeniny

Cyklomapy

Kudy jet a kam? Jak dlouhá bude cesta? Nebude to moc do kopce? Mám si vzít kolo horské nebo silniční? Co uvidím po cestě? Bude po cestě možnost se někde najíst nebo ubytovat? Na všechny tyto otázky nám může odpovědět mapa buď v tištěné nebo elektronické podobě. Bylo by tedy dobré, aby s těmito důležitými informacemi uměli žáci pracovat! Odkazy na některé cyklomapy v elektronické podobě:
- mapy.cz (zvolte turistický podklad) mapy ČR
- cykloserver.cz (turistická mapa ČR a SR)
- staedte-verlag.de (i velmi podrobná mapa NSR)
- schweizmobil.ch (turistická i cyklistická mapa CH)
mapy.hiking.sk (turistická mapa SR)
- interaktivní mapa Francie (cyklotrasy na dlouhé vzdálenosti F)
- interaktivní mapa Rakouska (v nabídce je možno zadat aktivity - turistika - cyklistické stezky)
- interaktivní mapa Británie (cyklotrasy VB)
- interaktivní mapa Nizozemska (cyklotrasy NL)
- eurovelo.com (evropská dálková síť cyklotras, zde najdete i další mapové materiály členských zemí)

Kolu zdar!!! Ať se kola točí!!!

sobota 24. srpna 2013

Endomondo sportovní deník trochu jinak

Sportujete a chcete mít o svém pohybu a těle přehled? Pak jste jistě přemýšleli, že si nějakým způsobem začnete své pohybové aktivity zaznamenávat... Možností je hned několik:
- psaný tréninkový deník 
- sportestery s možností i bez možnosti připojení na PC
- sport trackery aj.

Já bych chtěl v tomto článku upozornit na jeden ze sport trackerů a to ENDOMONDO, který sám využívám. 


Jde vlastně o jakousi sportovní sociální síť specializující se na aktivní komunitu, které nabízí sledování základních parametrů sportovního tréninku:
- čas zátěže
- rychlost (aktuální, průměrnou, maximální)
- výdej energie
- výdej vody (hydrataci)
- tepovou frekvenci (až u placené verze) atd.

Tyto údaje poté stačí nahrát na stránky endomondo.com, kde můžete údaje srovnávat (sám se sebou, ale i s další komunitou vašich přátel), můžete si v přehledných grafech prohlédnout údaje o trati, nebo si v mapě zjistit trasu běhu a mnoho dalších informací. Aplikace také za vás sleduje statistiky vašich pohybových aktivit v čase (dny, týdny, měsíce, roky) a jejich složení (v nabídce je široká škála sportů od běhu, cyklistiky, kolečkových bruslí, chůzi, míčové hry a mnoho dalších). 

Co k tomu potřebujete:
- chuť sportovat :-)
- chytrý telefon se staženou aplikací endomondo
- registraci na endomondo.com

Já vím, že sportování není o elektronických doplňcích, ale hlavně o samotném prožitku - radosti z pohybu. Ale ze zkušenosti také vím, že člověk je ve své podstatě velmi líná bytost a právě vedení sportovní deníku (s možností sdílení) může člověku dodat inspiraci sportovat znovu a znovu... Takže sportu zdar!!!


středa 9. ledna 2013

Věda na kouli - SOS Science On a Sphere

Digitální globusy jsou novým způsobem, jak vnímat svět. Naprosto unikátní interaktivní projetk NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), pomocí kterého můžeme podrobně zkoumat svět z různých pohledů (viz. video).Jde vlastně o zaoblený displej různých velikostí (42 - 24 palců), na který se pomocí počítače a interaktivního projektoru promítají zvolené datové sady. Problémem pořízení je v současnosti cena. 42 palcový digitální globus stojí 43 000 dolarů a 24 palcový lze v současnosti pořídit za 21 000 dolarů (rok 2013). Ale cena těchto high-technologií velmi rychle klesá. Snem generálního ředitele společnosti je, aby tyto digitální glóby byly využívány stejně samozřejmě jako dnes interaktivní tabule. Snad se toho v našem školství dožiji :-).

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky Science On a Sphere
Kanál NOAA SOS na YouTube

úterý 8. ledna 2013

Tvorba prezentací

Dnešní výuka přináší potřebu sdělovat informace co nejvíce vizuálně, a proto dochází stále častěji k využívání prezentačních programů. Zřejmě nejpopulárnějším nástrojem ve školství je Microsoft PowerPoint, který je součástí kancelářského balíčku Office (každý větší kancelářský balík pak obsahuje vlastní prezentátor). Navíc existují další alternativní programy a aplikace, které se pokusím v následujících řádcích představit. Jistě nejde o úplný výčet, ale spíše představu toho co vše dnešní prezentační programy dokáží...

9SLIDES

Velmi zajímavý prezentátor, který umožňuje spojení videoprezentace s jednotlivými slidy (stránkami) prezentace. V jedné části prezentace běží obrázky prezentace, které ilustrují to o čem právě mluvíte (nebo i naopak). Prezentaci jde uložit, ale je ji rovněž možno sdílet na svých stránkách, blogu apod. K dispozici je na mobilu, tabletu i PC. Zdarma se dá vytvořit 5 videoprezentací.
Odkaz: http://9slides.com


Ukázka výstupu prezentace v programu 9Slides

Obdobou této videoprezentace je www.vcasmo.com.

PREZI

Tak zvaný cloudový prezentační software Prezi, je velmi zajímavou alternativou pro toho, kdo chce aby jeho prezentace byla co nejvíce efektivní. Součástí prezentace může být zvětšování, zoomovaní, časová osa atd. Prezentovat můžete online i offline. Do prezentace lze jednoduše vkládat videa z YouTube, PDF i fotografie. Pokud se rozhodnete vaše prezentace zobrazovat veřejně, tak můžete program Prezi využívat zdarma, pokud ne musíte zaplatit...


Ukázka výstupu v programu Prezi

PHOTO PEACH

Tvorba slideshow je možná pomocí dalšího programu, kterým je Photo Peach. Postup je velmi jednoduchý:   registrace, nahrajete svoje fotografie (ze souboru, facebooku, Picasa aj.), uspořádejte snímky dle pořadí, doplňte hudbou přímo z YouTube, napište komentáře k jednotlivým fotografiím a uložte. Sdílet můžete prezentaci jako příběh nebo jako spirálu (viz. ukázka)
Odkaz: www.photopeach.com


Ukázka výstupu - Poverty on PhotoPeach

Obdobou této Slideshow je www.animoto.com.

PREZENTACE GOOGLE DOCS

Pokud se zaregistrujete u Google, získáte možnost vytvářet prezentace online v podobném prostředí které nabízí PowerPoint. Google Docs umožňuje navíc online spolupráci několika lidí na jedné prezentaci, snadné a efektivní je rovněž sdílení hotové prezentace. Prezentace navíc nezabírají žádný prostor ve vašem PC, jsou totiž nahrány na server, který Google nabízí. Vaše prezentace tak máte k dispozici kdekoliv tam, kde je připojeni k internetu.
Odkaz: www.google.cz


Tutoriál tvorby prezentace v prostředí Google Docs

SLIDE ROCKET


Webová aplikace, která je v základu zdarma a lze si dokoupit pokročilou verzi. Nabízí pokročilé šablony a zajímavé přechody, bohaté možnosti animací, výběru formátu atd. SlideRocket zvládá import a úpravu prezentací vytvořených v PowerPointu či Google Docs, ale hlavní výhodou online služby je to, že získáte přístup ke svým výtvorům odkudkoli, pracovat můžete bez jakéhokoli nainstalovaného softwaru a rovněž sdílení projektů s ostatními uživateli je velice jednoduché.

Návod jak importovat PowerPoint do SlideRocket

LIBRE OFFICE

Jak uvádí na svých stránkách je LibreOffice svobodný kancelářský balík pro Windows, Macintosh a Linux, který nabízí šest plnohodnotných aplikací pro práci s vašimi dokumenty a daty: Writer, Calc, Impress, Draw, Base a Math. Podporu a dokumentaci můžete získat zdarma. Pro tvorbu prezentací slouží aplikace Impress, která je alternativou k PowerPointu.
Odkaz: www.cs.libreoffice.org

sobota 5. ledna 2013

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii VIII. - fotografie ve výuce V.

PANORAMATICKÉ A INTERAKTIVNÍ FOTOGRAFIE


Panoramatická fotografie zachycuje velký úhel pohledu na krajinu nebo jakéhokoliv jiného celku. Panoramatický formát je atraktivním vyjádřením skutečnosti.Panorama je bližší tomu jak lidé očima vnímají svět kolem sebe, a proto je velmi dobře využitelný i pro čtení informací z fotografie. Do této kategore můžeme zařadit:

 • srovnávací panoramatické fotografie
 • virtuální prohlídky
 • velké (podrobné) panoramatické fotografie
 • 3D pano a 360 video panorama
 • panoramatické interaktivní fotografie

SROVNÁVACÍ PANORAMATICKÁ FOTOGRAFIE

Panoramatická fotografie měla své první průkopníky již v polovině 19. století! a to nabízí poměrně širokou nabídku pro srovnání vývoje. Jako příklad uvádím panorama San Francisca - pohled z Rincon Hill z roku 1851 a dnešní pohled ze stejného místa pomocí služby Google Street View.

San Francisko v roce 1851 (Kliknutím se obrázek zobrazí v plné velikosti).


Zvětšit mapu
Street View Rincon Hill v San Francisku v roce 2011


Vynikající porovnání historické a aktuální situace nabízí pohled na interaktivní fotografii města Brna na http://panorama.brna.cz/, která umožňuje srovnání dvou pohledů na Brno v rozmezí 150 let.
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Virtuální prohlídka je speciální fotografie, která zabere prostor v maximálním zorném úhlu 360x180°. Vidíte tak vše kolem Vás, nad i pod Vámi. Pomocí myši s ní můžete otáčet v libovolném směru. Virtuální prohlídka Vám dodá maximální přehled o prostoru. Virtuální prohlídka může být zobrazena také ve statické podobě pomocí sférické fotografie. Spojení 2 a více virtuálních prohlídek vznikne virtuální procházka.
Zajímavé odkazy:
- www.vpanorama.cz (prohlídky Zlínského kraje)
- www.panoramika.cz (interaktivní prohlídka celé ČR s navigací pomocí interaktivní mapy)
- www.virtualtravel.cz (virtuální prohlídky ze světa i ČR, součástí jsou i letecké virtuální prohlídky)
- www.virtualpanorama.cz (virtuální panoramata a prohlídky)
- www.brno360.cz (velmi podrobná virtuální procházka Brnem a další virtuální procházky pro ČR)
- www.360Cities.net (interaktivní mapa s nabídkou panoramat z celého světa)
http://www.hradkarlstejn.cz/virtualni-prohlidka/ (virtuální prohlídka hradu Karlštejn)

Nejpropracovanějším dílem virtuálních prohlídek je v současné době samozřejmě Google, který díky funkci Street View získal obrovské množství digitálních informací. A tak vznikají neustále nové projekty, které třídí ty nejzajímavější záběry a vytváří z nich obrovské interaktivní virtuální prohlídky z celého světa.
Zajímavé odkazy: 
http://www.google.com/culturalinstitute/worldwonders/ (viz. obrázek)
http://maps.google.com/help/maps/streetview/contribute/index.html#all
- http://maps.google.com/help/maps/streetview/gallery/index.html

Výběr urychlíte díky nabídkám výběr dle místa a dle tématu. Neopomeňte odkaz ke vzdělávání v pravém horním rohu.

PODROBNÉ PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE

V poslední době vznikají i velké mnoha gigapixelové fotografie, které nabízejí pohled shora (nikoli z pohledu ulice), a tím nabízejí mnohem širší okruh rozhledu. 
Zajímavé odkazy:
- Paris 26 Gigapixels (zajímavé informace o zrodu fotografie na blogu)- London 80 Gigapixels 
- Prague TV Tower 18 Gigapixels
- Strahovská knihovna 40 Gigapixels


3D PANO A VIDEO PANORAMA

Vlastně se jedná o projekt ruské skupiny fotografů, kteří se rozhodli fotograficky zmapovat moderními technologiemi nejzajímavější místa světa a z toho vyšla série úžasných 3D panoramat a prozatím několik panoramatických videí.
Zajímavé odkazy:
- Vodopád v lese (video panorama)
- Letecké panorama Moskvy (spusťte video a hýbejte kurzorem)
- Panoramatické video centra Moskvy (spusťte video a hýbejte kurzorem)
- 3D panoramata (viz. ukázka níže)

Pohled na panorama Hongkongu. Odkaz je na online panorama Kamčatky.

(PANORAMATICKÁ) INTERAKTIVNÍ FOTOGRAFIE

Přidáním interaktivního prvku do panoramatické fotografie vznikne fotografie panoramatická. Mnohé předešlé fotografie svým způsobem byly panoramatické např.:
- srovnávací historická a současná mapa Brna
interaktivní prohlídka celé ČR s navigací pomocí interaktivní mapy na www.panoramika.cz
- fotografie od Google
- velká panoramatická mapa Paříže atd.

Ale za použití programu http://www.thinglink.com/, můžete vytvářet i vlastní interaktivní fotografie (viz. návod).

Interaktivní fotografie

Pomoci programu www.thinglink.com vytvořte snadno a rychle interaktivní fotografii. Na stejné adrese, najdete celou řadu již hotových projektů, které můžete rovněž sdílet, vkládat do stránek a tak jednoduše využívat ve výuce.

Příklad toho, jak se dá využít interaktivní fotografie - ZDE.

Mnou vytvořená interaktivní fotografie radnice v Napajedlích (najeďte kurzorem nad fotografii)Pro tvorbu fotografií je nutná registrace. V kategorii Basic je program zdarma a můžete v něm vytvořit 100 interaktivních fotografií. Ovládání programu je intuitivní, ale i přesto přikládám krátký video tutoriál:

čtvrtek 3. ledna 2013

Mapové servery a možnosti využití ve výuce VI. - Interaktivní mapy II.

Interaktivní mapy umožňují vzájemnou komunikaci mezi vloženými informacemi a uživatelem. Tímto přímým způsobem vyhledávání informací můžeme velmi podstatně obohatit výuku. Druhá část se bude věnovat interaktivním mapám, které jsou v internetovém prostoru běžně k mání a mohou být využity pro výuku geografie.

PULZUJÍCÍ ZEMĚ 2010

Interaktivní projekt National Geographic, který porovnává svět podle globálních trendů jako jsou:
- růst populace
- migrace
- enviromentální rizika
- odlesňování
- doprava atd.
Kromě interaktivní mapy, která nabízí i srovnávání více vrstev jsou informace doplněny o eseje, fotogalerií a další grafikou k zadanému tématu.
Odkaz: http://ngm.nationalgeographic.com/earthpulse/earthpulse-map


Na mapě jsou vyznačeny možnosti práce: mapové vrstvy, srovnání více mapa, doplňující informace i grafika.

BREATHIG EARTH

Dýchající Země je jednoduchou mapovou službou (nebo spíše flashovou animací), která zajímavým způsobem ukazuje počet obyvatel i počet narozených a zemřelých lidí na celé planetě i v jednotlivých státech.

Náhled na mapovou animaci.

THE REFUGEE PROJECT

Jistě učíte žáky o migraci na naší Zemi. Uprchlíci tvoří podstatnou část na světové migraci. Interaktivní a dynamická webová mapa vám poskytne zajímavá data k této problematice.
Odkaz: http://www.therefugeeproject.org

Údajů, dat a informací je v mapě opravdu spousta.

FAOSTAT

Statistická databáze (FAOSTAT) na svých stránkách šíří statistické údaje o výživě a zemědělství na zemi v mnoha oborech, z nichž poté vytváří velmi kvalitní interaktivní materiály a mapy.
Odkaz: http://faostat3.fao.org/home/index.html#VISUALIZE_BY_DOMAIN

Náhled na mapě se zabývá produkcí plodin - čaje. Při najetí na konkrétní stát zjistíte jeho konkrétní produkci. Pod mapu (na obrázku nejde vidět) se nachází další zajímavé údaje (grafy, tabulky, srovnání aj.)

HLAD NA ZEMI

Organizace pro výživu a zemědělství FAO je specializovaná agentura OSN se sídlem v Římě. Cílem této organizace je zajištění dostatku potravin a pitné vody pro obyvatelstvo rozvojových zemí. Interaktivní mapa hladu ve světě sleduje podíl podvyživených osob na celkové populaci a celkový počte podvyživených osob za období let 1990 až 2012.

Při prohlížení mapy je vhodné použít funkce Full Screen, data jsou tak přehlednější.

GLOBAL WARMING EFFECTS MAP

Vynikajícím zdrojem interaktivních mapa je National Geographic. V sekci věnované enviromentálním dopadům věnuje další interaktivní mapu změně klimatu na Zemi. Jde vlastně o předpovědní mapu toho co se stane, pokud bude nadále docházet ke stejně intenzivním změnám klimatu... Vybrat si můžete z několika závažných problémů:
- sladkovodní zdroje
- ekosystémy
- potraviny a lesy
- pobřežní oblasti
- průmysl a společnost
- zdraví
- nebo vše
Odkaz: http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-impacts-interactive.html

Interaktivní mapa globálních proglémů National Geographic s nabídkou možností v pravém horním rohu.


DEVELOPMENT AND HEALTH (VÝVOJ A ZDRAVÍ)

BBC to není jenom televize a vynikající dokumentární pořady, ale taky internet. A právě v sekci pro výuku můžete najit naprosté skvosty. Důkazem je tato interaktivní mapa, která zkoumá okolnosti odlišného vývoje mezi rozvojovým a vyspělým světem z hlediska zdravotní situace a vývoje společnosti.

Odkaz: http://www.bbc.co.uk/scotland/education/int/geog/health/

                                 Mapa zobrazuje: Bezpečný přístup obyvatel ke kvalitnímu zásobování vodou.

EVROPSKÉ EKOLOGICKÉ NEROVNOSTI

Studie zaměřena na evropské pobřeží a břehy evropských řek - případová studie Rýn, Dunaje. Pobřeží Camargue a Costa Dorada. Se zaměřením na ekologické nerovnosti a strategie pro zlepšení dotyčných oblastí. Interaktivní výukový program z dílny BBC.
Odkaz: http://www.bbc.co.uk/scotland/education/int/geog/eei/

Obrázky z projektu BBC využívající interaktivních map.

SOUČASNÉ PROBLÉMY AFRIKY

Mnohdy přináší kvalitní materiál i české internetové zpravodajství jako toto na aktuálně.cz, zaměřené na současné problémy Afriky. 


ZAPOMENUTÉ KONFLIKTY A POTRAVINOVÁ KRIZE


Stejné internetové zpravodajství (aktuálně.cz) přináší i další interaktivní mapu. Je věnovaná zapomenutým konfliktům, o kterých světová věřenost prakticky nic neví... A jak píše autor článku Zdeněk Mihalco: "Média o nich buď vůbec neinformují, nebo jen krátce a bez souvislostí."

Stejný novinář je autorem i dalšího příspěvku do nějž je vložená zajímavá interaktivní mapa. Jedná se o problematiku zdražování jídla a dopadu této skutečnosti na obyvatele těch nejchudších zemí. 

EYE ON EARTH

Projekt Evropské ekologické agentury - Eye on Earth umožňuje prozkoumávat enviromentální projekty a aplikace. Vy sami se také můžete podílet na jejich sdílení a vytváření. Interaktivita je popořena uživatelským kanálem Eye on Earth na YouTube a Facebookovým profilem. 


Videa kanálu Eye on Earth na YouTube podporuje interaktivitu projektu

EYES ON THE EARTH

Projekt NASA Eyes on the Earth (Oči na Zemi), sleduje základní změny na naší planetě jako je: teplota, oxid uhličitý, kysličník uhelnatý, množství ozonu, vodní pára, hladina moře, gravitační pole, povrchová salinita atd. Data jsou vždy aktuální a to díky družícím, které si rovněž můžete nechat zobrazit. Aktuální a pro vás zajímavý snímek můžete sdílet. Jednotlivé vrstvy jde oživit o města, povrch, režim dalekohledu a 3D pohled. Ke spuštění interaktivní mapy je nutno nainstalovat a povolit Plugin Java. 

Náhled do projektu Eyes on the Earth.

MAPA MIGRACE

Zajímavým projektem je mapa migrace na Zemi, kterou vytvořil Martin De Wulf. A proč je zajímavá? Za prvé svým obsahem, který se věnuje pohybu obyvatel na Zemi a informacemi, které interaktivní mapu doplňují (celkový počet obyvatel, HDP na obyvatele, podíl obyvatel HIV pozitivních, podíl obyvatel s tuberkulózou a úmrtnost dětí do pěti let). Za druhé pak podrobným návodem a postupem, kterým byla mapa vytvořena i s velmi podrobným zdojovým kódem celého mapového projektu!!! 

Faječkou jsou zvýrazněny dvě zajímavosti mapy: přepínaní mezi emigrací a imigrací a návod o vytvoření mapy a kód projektu.

NOVODOBÉ OTROCTVÍ

Nadace Walk Free Foundation přináší zajímavé data spojená s novodobým otroctvím ve světě. Velmi zajímavý projekt můžete uplatnit v hodinách socioekonomické geografie (způsoby vlády, konflikty na zemi a obyvatelstvo na Zemi). Zajímavé je postavení České republiky (rok 2013 - 54. místo). Interaktivní projekt nabízí i další informace o vybrané zemi, zobrazení ve formě grafů a další zajímavé doplňky. MIGRACE USA

New York Times jsou velmi kvalitní noviny, které v současnosti nabízí i elektronickou verzi svých novin. Články jsou čas od času doplněny o interaktivní mapy a jiné projekty. Jako příklad uvádím ukázku imigrace do USA, kterou můžete využít v učivu regionální geografie Ameriky, migrace obyvatelstva na Zemi a pokud si z nabídky vyberete emigranty z Československa, tak i do učiva o naší vlasti. Vyberte si z nabídky například Československo, Čínu nebo Mexiko - moc zajímavé údaje... 

OCEÁNSKÉ DNO

Mapa oceánského dna přináší celou řadu informaci. Vizuálně můžete nahlédnout pod hladinu oceánu a zjistit řadu zajímavých dat o zmapovaných místech. Můžete si vybírat různá zobrazení, přepínat mezi druhy map a doplňovat jejich možnosti zobrazení (zeměpisnou síť, popisky, kontury). Pro rychlejší vyhledávání můžete využít filtr. Každé zmapované místo je doplněno názvem a dalšími doplňujícími informacemi.

Ukázka mapy oceánského dna v hlubině Challenger, která je součástí Mariánského příkopu.

KYBERNETICKÉ ÚTOKY

Kybernetické útoky v reálném čase zaznamenává mapa (glób) http://cybermap.kaspersky.com.GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Atraktivní geografické zpracování informací o počasí na Zemi. Vybrat můžeme mezi pevninou a oceánem. Zobrazovat můžeme vítr, teplotu, oceánské proudy atd. Nastavovat různé mapové projekce, přibližovat vybrané oblasti o nichž získáme aktuální informace. 

Kliknutím na Eatrh se objeví menu.

VLASTNÍ INTERAKTIVNÍ MAPOVÉ PROJEKTY

Vytvořit svoji vlastní interaktivní mapu již není tak složité. Nemusíte být žádní programátoři, stačí jen kreativním přístupem za pomoci online programu na tvorbu interaktivních fotografií www.thinglink.com vytvořit vaši vlastní interaktivní mapu jako je třeba tato mapa USA. Jak pracovat s programem thinglink.com!Tento výčet interaktivních map  není úplný, a pokud narazím na další zajímavý projekt, tak jej do článku přidám. A budu velmi rád, pokud i vy zašlete nějaký vhodný námět (třeba formou komentáře) a tím obohatíte mě i ostatní čitatele...

středa 2. ledna 2013

Mapové servery a možnosti využití ve výuce V. - Interaktivní mapy I.

Interaktivní mapy umožňují vzájemnou komunikaci mezi vloženými informacemi a uživatelem. Tímto přímým způsobem vyhledávání informací můžeme velmi podstatně obohatit výuku geografie. Již v předešlých článcích o mapách a jejich využití ve výuce jsem se tomuto tématu věnoval (viz. mapy ve výuce). První část se bude zabývat interaktivními mapami, které jsou spojeny s firmou Google.

Velkou výhodou tvorby takových map je vhodný mapový podklad, který nabízí řada internetových mapových prohlížečů. Celosvětovou jedničkou je v tvorbě interaktivních map bezesporu Google Maps API. Výroba takových projektů by samozřejmě učitele velmi zdržovala, a proto může využít již vytvořených interaktivních map Google API. A nebo můžete využít map, které jsou uvedeny níže nebo v předešlých článcích o využití map ve výuce.

Zvyšování hladiny oceánů

Mapa postavená na mapovém podkladu Google Maps, ukazuje rizika zvýšení hladiny oceánů od 0 do 60 m. Využití této mapy je například u výukových témat: enviromentální migrace, globální oteplování, získávání půdy na úkor moře (poldery), přírodní nebezpečí - povodně aj.
Odkaz: http://flood.firetree.net

Mapa ukazující zvednutí hladiny oceánu o 60 metrů. Pod hladinou se ocitá podstatná část pobřeží od Francie po Litvu. Pod hladinou by se ocitla i oblast pobřeží Velké Británie a Biskajského zálivu. Otázkou do diskuse: Kolik obyvatel by bylo nuceno opustit své domovy? Jak by se změnila migrace v Evropě? 

Telekomunikační kabely

Chystáte se s žáky v hodinách bavit o dopravě? Pak nezapomeňte využít interaktivní mapu podmořských kabelů, kterými cestují informace. To nabízí mapa Greg´s Cable Map, která byla postavena na podkladu map Google a byla v ní využita veřejná data z Wikipedie. 

Mapa ukazuje všechny známé mezinárodní podmořské telekomunikační kabely včetně těch ve výstavbě. Najetím a kliknutím na vybranou trasu zjistíte v tabulkách dodatečné informace. 

Mapa obchodu se zbraněmi

A do třetice Google. Ovšem tentokrát za vývojem této interaktivní mapy nestojí jednotlivec, ale tým firmy Google. K vytvoření mapy bylo využito více než milion dat z 250 zemí světa, které poskytl Institut mírového výzkumu v Oslu. V interaktivní mapě můžeme mimo jiné vyčíst informace o tom, kam který stát vyvezl své zbraně a odkud je naopak dovezl. Dále je zde uvedeno kolik jednotliví vývozci inkasovali a kolik naopak státy za zbraně zaplatily. Nutno dodat, že mapa zobrazuje pouze obchod s lehkými a pěchotními zbraněmi a municí. 

Informace z mapy můžete využít v tématech o konfliktech, průmyslu nebo obchodu na Zemi. 

Od stejné firmy jsou i další dvě interaktivní mapy..., které jsou vytvořeny na otevřené platformě WebGL Globe. Google nabízí i vlastní tvorbu glóbusů - tedy pokud máte potřebná data pro vložení... Data nabízí například Columbia University.

Cloud Globe

Jde o interaktivní vizualizaci dat vývoje počasí na Zemi v rozmezí od 1.7. 2010 do 12.9.2012. Vybírat můžeme z vrstev: bouře, vegetace, oceánské proudy.

World Population

Zajímavá vizualizace hustoty a velikosti osídlení na Zemi v období 1990 až 2000.
Odkaz: http://workshop.chromeexperiments.com/globe/

Památky UNESCO

Podkladem pro interaktivní mapy mnoha organizací jsou rovněž mapy Google. Výjimkou není ani portál světového dědictví UNESCO. Najetím na mapový bod zjistíme o jakou památku se jedná. Kliknutím na ni se hypertextem přeneseme na podrobnější údaje.
Odkaz: whc.unesco.org

Mapu můžete využít zejména v regionální geografii. 

Live Piracy Map

Mezinárodní námořní úřad (IMB) vydává a pravidelně aktualizuje mapu pirátských útoků a loupeží, které byly této společnosti nahlášeny. Umožňuje tak sledování tohoto nebezpečného jevu a podává informace o problémových oblastech.
Odkaz: http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/live-piracy-map

Mapu jsem využil v tématu regionální geografie oceány na Zemi jako motivaci na začátku hodiny.

Archiv pořadů ČT

Ve svých hodinách velmi rád využívám dokumenty z archívu ČT. Na svém webu využívá mapy Google jako rychlý rozcestník - např. archiv programů Na cestě, Cestománie, Objektiv aj. 
Odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/4152-mapa-navstivenych-mist/

Panoramio - Photos of the World

Panoramio je geolokačně zaměřený komunitní web pro sdílení fotografií. Každá fotografie nahraná na tento web by měla být opatřena zeměpisnými souřadnicemi a zobrazuje se na mapě světa (s využitím Google Maps). Vybrané fotografie se zobrazují i přímo v programu Google Earth a na Google Maps, samotná společnost Google tento web v roce 2007 zakoupila. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Panoramio) Vkládání vlastních fotografií je možné až po přihlášení.

Na web Panoramio můžete vkládat obsah i vy (přihlásit - vložit - sdílet). Prohlížení zjednodušují kategorie.

Nature Soundmap 


Ve spolupráci s profesionálními zvukaři vznikl a dále vzniká zajímavý mapový projekt, který se snaží zmapovat zvuky přírody. Můžete se tak zaposlouchat do příboje v Indonésii, zpěvu keporkaků v Atlantiku, hyeny v Keni, nebo poklid Sibiře. 
Odkaz: http://www.naturesoundmap.com/


Zvuky přírody vyberete prostým najetím na bod v mapě, dáte poslouchat, nebo si můžete přečíst více informací o zvuku. 

Tento výčet interaktivních map  od Google jistě není úplný, a pokud narazím na další zajímavý projekt, tak jej do článku přidám. A budu rád, pokud i vy zašlete nějaký vhodný námět (třeba formou komentáře) a tím obohatíte mě i ostatní čitatele...