pátek 18. června 2010

Geografie v mezipředmětových souvislostech I.

Moderní vzdělávání současnosti by mělo rovněž nabízet propojení jednotlivých vzdělávacích disciplín. A právě geografie nabízí toto propojování uskutečňovat. Samotná geografie v sobě snoubí obrovské množství údajů a dat z různých vědních oborů (biologie, geologie, hydrologie, sociologie, politologie, ekonomie, architektury atd.). Tím se sama o sobě stává interdisciplinárním předmětem, ale rovněž nabízí možnost hlubšího rozvoje u jiných oborů či vědních disciplín. Pojďme se tedy pokusit geografii aplikovat do podob na které nejsme až tak úplně zvyklí. A vytvořme z ní spojovací článek, který ostatní vyučovací předměty drží při sobě a rovněž vytváří most či dálnici (nikoli bariéru nebo hráz) k jiným oborům lidského poznání.

Geografie a umění

Na první podhled snad tyto dvě disciplíny nic nespojuje, ale je to právě naopak. Umění by se bez geografie neobešlo a stejně i naopak. Pojďme se podívat alespoň na pár oblasti umění a vyzkoušet si mezipředmětové vazby s geografií:

1) Geografie a architektura

Architektura se v dnešní době ubírá mnoha směry, ovšem mezi ty nejdůležitější úkoly patří řešení urbanizace (stavba měst a jejich územní plánování) a prostorové uspořádání krajiny. Jaká jsou tedy mezipředmětová využití:
- územní uspořádání sídel (územní plán města), funkce sídel, rozvoj sídel- stavební inženýrství (překonávání terénních a povrchových obtíží – přemostění, stavba tunelů, akvaduktů aj., výběr vhodného stavebního místa při stavbě – přehrad, pevností, přístavů, rozhleden atd.)
- „krizová“ architektura (předcházení přírodním katastrofám – záplavy, zemětřesení aj.)
- architektura jako příčina cestovního ruchu (nových sedm divů světa, významné stavby atd.)
- architektonické rozdíly (dle kultur, přírodních oblastí, historického období aj.)
- environmentální architektura (ekoarchitektura) – je architektura ohleduplná k životnímu prostředí a fungující na bázi trvale udržitelného rozvoje. (http://www.ekobydleni.eu/category/architektura)

Možnosti využití ve výuce je např.:

- projekt vytvoření plánu zeleného města postaveného na zásadách trvale udržitelného rozvoje (podpora MHD, výsadba zeleně, ekologické bydlení, výstavba cyklostezek aj.),
- soutěž naše divy světa – vytvoření jednoduché ankety do niž zapojíme co největší množství žáků na škole,
- krizová architektura – boj proti záplavám studium záplavových území a následné diskuse o možnosti ochrany dané oblasti před povodněmi, SWOT analýza protipovodňových opatření ve vašem okolí aj.,
- poznej stavbu – podle obrázků poznávejte významné stavby v daném regionu, dle stavebního stylu a použitého materiálu urči do kterého regionu stavby patří.

2) Geografie a výtvarné umění

a) jistou možností zaznamenávání vývoje krajiny či lidských sídel je krajinomalba. Právě tato výtvarná disciplína dochovává srovnání, vývoj, změna a využití krajiny v čase. Možností zařazení do výuky je srovnání krajinomalby a současného vzhledu krajiny a následná diskuse o změnách a příčinách změny….

b) výtvarný projev můžeme použít i v boji proti kriminalitě - identifikace osoby.

c) jistou formou výtvarného umění je kartografie i historická kartografie. Využívejte jednoduché kartografické metody: tvorbu panoramatu, zjednodušený popis krajiny, pochodová trasa, mentální mapu okolí (např. cesta do školy, znázornění okolí školy, popis okolí vaší obce atd.), profil trati atd. Vytvářejte vlastní mapy: GIS do škol, na slepých mapách vytvářejte: obsah mapy (popis, polohopis, výškopis), kartogramy, kartogiagramy atd. Pokuste se o zjednodušené nákresy světadílů či států – bude překvapeni jak to žákům NEJDE…

3) Geografie a hudba

a) databáze hudby dle regionů, hudebních žánrů a autorů: na stránkách national geographic.
b) folklor na Moravě,
c) seznam hudebních pořadů na vysílání ČT.

Možností využití ve výuce je např.:

- zvukové a hudební hádanky – z internetu si zajistěte zvukové a hudební ukázky a nechejte žáky posoudit z jaké oblasti světa se nachází, ať zdůvodní své mínění proč se tak rozhodli, pokuste se charakterizovat hudební nástroje, které hudebníci používají,
- hudba a tanec – pohybové ztvárnění hudby je jedním z nejstarších kulturních projevů člověka, pomocí klipů (http://youtube.com/) se seznamte s tancem v jednotlivých regionech světa (tango, samba, valčík, orientální tance, český folklór atd.),
- vánoční geografie – hodiny zeměpisu v času adventu můžete zpestřit poslechem sakrální hudby a krátkým zamyšlením nad svátky vánočními u nás i ve světě. Zajímavá je i Biblická geografie, kterou můžeme vložit do obsahu učiva náboženství na Zemi.

4) Geografie a fotografie

Fotografie se řadí mezi zobrazovací technologie a její využití je velmi rozmanité: krajinářská fotografie, fotožurnalismus, dokumentární fotografie aj.

Možností využití ve výuce je např.:

- vytváření fotografií na určité téma – fotosoutěž , fotodokumentace geografických cvičení, práce s fotografií jako výukovým médiem, fotoaktuality – na začátek či konec hodiny vyberte zajímavou fotografii ze současného dění, řekněte k ní příběh (co je jejím obsahem, jak a proč vznikla), časem do této činnosti zapojte dobrovolníky a nakonec zbytek žáků aj.

Závěrem:

Ve stručném komentáři jsem se pokusil o nástin toho, jak lze vytvořit mezipředmětové vazby i u tak různorodých oblastí, jako je geografie a umění, které možná na první pohled spolu příliš nesouvisí…nebo snad ano…?