čtvrtek 5. března 2015

Čtyři dohody

Nehřešte slovem, neberte nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Kultovní představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenné knihy Dona Miguela Ruize. Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Riuz zdroj omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky (Zdroj: ČT)

Není nutné se ztotožnit se vším, ale určitě stojí za vyslechnutí a následné popřemýšlení.... :-)Celé představení na: http://filmyahudba8.webnode.cz/filmy/divadelni-hry/ctyri-dohody/

úterý 18. listopadu 2014

Mapujeme svět

Nedávno jsem jen tak brouzdal internetovým prostorem. Narazil jsem na řadu zajímavých map. Jedny byly netradiční svým vzhledem, další zase svým obsahem. A tak jsem si řekl: "Co zkusit ve škole se svými žáky mapovat svět...." Informací je kolem nás více než dost. Problému a témat zrovna tak. Teď jen doufám, že moje nadšení budou sdílet i žáci ve škole. Ono vytvořit mapu není nic jednoduchého. Schopnost vyhledat, analyzovat a zpracovat data, zvolit vhodnou grafiku (styl, barvu, písmo, značky), vhodně využít prostor, zvolit správné (zajímavé, neobvyklé, nestandartní) téma.... Problémů bude asi hodně, ale doufám, že alespoň pár prací bude stát za to:-).

Prvotní inspiraci jsem našel na níže uvedených stránkách a blozích....

Mapování světa - mapy mohou změnit vaši životní perspektivu. 


Australská mapa ze sedmdesátých let. Byla to drzá odpověď na evropský pohled na svět. Divné, že? Ale sever je „nahoře“ pouze proto, že to říká tradice. Jih by mohl být stejně tak „nahoře“.
Vědci se domnívají, že magnetické póly světa jsou v současné době v procesu přepólování, takže během několika tisíc let bude na jihu skutečně sever. (Zdroj: Flickr)
 
Pohled na Zemi z Apolla 17. (Foto: NASA)
 
 
Politická mapa Pangey před 200 až 300 miliony let (Foto: Imgur.com)
 
Nejčastější příjmení v USA (Foto: National Geographic) 
Zdroj informací:

úterý 28. října 2014

Mapové servery a možnosti využití ve výuce VII. - Národní atlasy

Nejvýznamnějším kartografickým dílem a výkladní skříní každého státu je jeho národní atlas. Ve všech vyspělých státech světa je kvalita národního atlasu otázkou profesní cti a dokladem odborné úrovně řady vědních disciplín – geografie, kartografie, geoinformatiky, geologie, ekologie a dalších. Na mezinárodní úrovni je národní atlas měřítkem srovnání vyspělosti společnosti a ukazatelem péče vládnoucí generace o rozvoj vědy, kultury a vzdělanosti. (Zdroj: http://geography.cz/komitet/)

Mohou být národní atlasy využity i v běžné výuce? Na tuto otázku jsem nějaký čas hledal odpověď. V tomto příspěvku bych k této problematice chtěl napsat pár řádek.

(Ne)existující národní atlas ČR

Česká republika národní atlas v pravém slova smyslu nemá. "Náhražkou" je Atlas krajiny České republiky, jehož zadavatelem je MŽP. Právě na jeho stránkách je možno si stáhnout všech osm kapitol ve formátu .pdf - http://www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr. Bohužel jde o velmi těžkopádné dílo jak fyzicky, obsahově tak cenově (lépe řečeno koupit nelze). Obsah je do značné míry redukován na přírodní složku. Digitální verze nemá oproti tištěné verzi žádnou přidanou hodnotu. Škoda. Myslím, že by mělo MŽP uvažovat o online přístupu k tomuto atlasu. Pak by si jistě toto mapové dílo cestu do výuky našlo.

Atlas je obrovský (formát 50x60 cm) a svým způsobem unikátní (získal i několik ocenění), ale do školních lavic si cestu prozatím bude hledat jen těžko. 


Krásným příkladem, kde by mohla tvorba českého atlasu směřovat, můžeme najít v sousedním Německu. Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland (NAD) je k dispozici v tištěné podobě, na CD a také on-line na www.nationalatlas.de. Verze je sice omezena o mnoho map z NAD, ale na portálu najdeme další sekce, které přináší řadu zajímavých informací:
 • Nationatlas aktuell - aktuálně se zde objevují nové mapy včetně textu a další grafiky. Mapy jsou obměňovány, a tak zde můžete nacházet stále nové a zajímavé informace.
 • Deutschland interaktiv - má několik sekcí. Nachází se zde trojjazyčná část Německo na mapách - ke stažení do PC. 
 • Evropa na mapách - v angličtině může být běžně využívána při výuce regionální geografie Evropy. Pojetí je hravé a intuitivní a žáky jistě zaujme. 
 • Nationalatlaten - informace o národních atlasech dalších států. 
Národní atlasy on-line jsou na mapě modře zvýrazněny. Zdroje literatury a odkazy:

úterý 11. března 2014

Syndrom vyhoření

Doba je uspěchaná, nároky se neustále zvyšují, společnost nás nepodporuje a naše práce už není tím, co by nám přinášelo uspokojení.... Pak pozor! Můžete být vyhoření...
O syndromu vyhoření najdete na internetu velké množství informací, které nechci znovu opakovat. Můžete se otestovat, jestli patříte do skupiny lidí ohrožené touto nemocí, a nebo najít další užitečné informace, které vám mohou pomoci tento problém vyřešit. Já jsem nedávno narazil na jedno moc zajímavé video. O únavě, ztrátě nadšení a vyhoření mluví psychiatr, pedagog a spisovatel Max Kašparů. Možná, že vám jeho pohled na věc pomůže uvědomit si, co je v našem životě důležité...


Zdroje: 
Test: http://relax.lidovky.cz/test-trpite-syndromem-vyhoreni-dny-/zdravi.aspx?c=A120215_161504_ln_veda_kim
Web: http://www.syndrom-vyhoreni.cz/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=MRhVrcoR15A (celý pořad)

neděle 16. února 2014

Geografie v mezipředmětových souvislostech V. - Geografie a nemoci

S nemocí se setkal každý z nás a žáci ve škole nejsou výjimkou. Známe ji z vlastních zkušeností, zprostředkovaně z rodiny, nebo z okolí. Proto můžeme ve výuce navázat na jejich znalost a zkušenost. V rámci školního vyučování se pojem - nemoc nebo zdraví - objevuje v několika vzdělávacích oblastech, ovšem z různých úhlů pohledu. Na druhé stupni ZŠ se téma objevuje například v předmětech:
 • dějepis (nemoci historie, epidemie - příčiny a jejich důsledky),
 • výchova k občanství (první pomoc, mezinárodní zdravotnické organizace aj.),
 • chemie (léčiva, bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí),
 • přírodopis (viry a bakterie, biologie člověka, životní styl, biologické objevy aj.),
 • výchova ke zdraví (péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví, podpora zdraví aj.),
 • člověk a svět práce (bezpečnost při práci, první pomoc).

Zeměpis (geografie) má v této problematice také důležité postavení a mezi hlavní témata dle RVP patří:
 • regiony světa (aktuální problémy a možnosti jejich řešení - problémové oblasti regionů, humanitární pomoc, rozdílná situace v regionech světa aj.),
 • společenské a hospodářské prostředí (obyvatelstvo světa a jeho demografické charakteristiky - střední věk, délka života, porodnost, úmrtnost, příčiny úmrtí, kojenecká úmrtnost aj.),
 • životní prostředí (příklady závažných rizik přírodních a společenských vlivů na životní prostředí a globální problémy lidstva - úrazy, důvody onemocnění, podvýživa x obezita, přírodní katastrofy a ochrana člověka za mimořádných situací aj.),
 • geografické informace, zdroje dat - práce se statistickým materiálem - např. WHO, rozbor aktuálních informací z médií, práce s tématickou mapu a dalšími statistickými zdroji aj.),
 • terénní výuka a praxe - modelové situace, zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě, ochrana člověka při živelných pohromách aj.). 

Náměty do výuky

Rozbor aktuálních informací z médií - aktuality

Tato aktivita je vhodná především v úvodní části hodiny (tématu) - motivace. Můžete zařadit i kdykoliv během roku. Kde najít potřebné informace o aktuálních problémech:

Práce s obrazovým materiálem (viz. čtení fotografií)

Vizuální aktivity je možno zařadit jak v úvodní části hodiny, při prezentaci učiva i při dalších aktivitách během výuky. Jen pozor, aby fotografie (videa) nebyly pro žáky příliš šokující! Video popis: Měsíce před sklizní jsou v Nigeru zvlášť těžké. Lékaři bez hranic zde proto poskytují léčbu podvýživy, která v tuto dobu akutně hrozí. Bojují také s malárií, která podvýživu často doprovází - tyto choroby tvoří začarovaný kruh, kdy jedna zhoršuje průběh druhé. (Videa z produkce Lékaři bez hranic).Obrázek popis: AIDS brutálně pozmění strukturu obyvatelstva, což bude mít katastrofální důsledky pro hospodářství. Hovoří o tom předloňská zpráva OSN v souvislosti s epidemií AIDS v Rusku a dalších státech bývalého SSSR. (Fotografie Jana Šibíka s doprovodným textem).Obrázek popis: Srovnávací fotografie mohou ukázat rozdíly nad kterými můžeme s žáky dále diskutovat. Na přiložených obrázcích je srovnání materiálního vybavení v uprchlickém táboře v Súdánu s moderním nemocničním pokojem v Německu. 

Statistické zjišťování

K hlavním zdrojům informací patří:
Podpořte statistiku skutečnými příběhy. Jen tak si žáci uvědomí tu skutečnost, že za čísly se ukrývají skutečné lidské osudy, skuteční lidé...

Statistika nemusí být je práce s čísly, ale i čtení map. V atlase, odborné literatuře i na internetu najdete celou řadu zajímavých mapových projektu, které se dají v hodinách využít. Jedním z takových je i projekt Pokřivená zrcadla světa (viz. obrázek níže). S mapou i přiloženými texty se dá dále aktivně pracovat.


Mapa popis: Na celém světě připadá průměrně 654 lidí na jednoho lékaře. V naší zemi 285 lidí. V Malawi a dalších zemích Afriky pečuje o 5 tisíc lidí jediný lékař. Tyto země jsou přitom postiženy řáděním malárie a epidemií AIDS. Nedostatek lékařů v rozvojových zemích je jednou z příčin úmrtí 16 000 matek denně. Stejně tak je jedním z důvodů více než 6000 úmrtí denně způsobených nemocí AIDS a další problémy. 

V tomto případě se dá využít i vlastní třídní statistický průzkum. Jak jsem psal v úvodu, tak se s nemocí setkala většina z nás. Tak proč tuto skutečnost nevyužít… Vymyslete společně několik anketních otázek, na otázky odpovězte a proveďte následné statistické šetření. Výsledky se dají srovnat s oficiálními statistickými údaji.

Aktivizující metody vyučování 

Z velkého množství aktivizujících metod vybírám jen několik, které jsou podle mého v tomto tématu využitelná a jsou zároveň vhodná pro žáky 2. stupně základní školy:

 • diskuse (řetězová diskuse, debata, polemika aj.) - s využitím metody sněhové koule (Spočívá v tom, že po společném seznámení s tématem o něm diskutuje, a to nejdříve ve dvojicích, které se následně spojují ve čtveřice a dále ve větší skupiny až do situace, kdy se do diskuse zapojí všichni účastníci.). Témata diskuse mohou být například: 
      • Příčiny rozdílů zdravotní situace u vyspělých a rozvojových zemí.
      • Jak souvisí extrémní hlad a chudoba s zdravím obyvatelstva?
      • Snížení dětské úmrtnosti a zdraví matek.
      • Proč se nedaří snížit podíl HIV pozitivních v Africe?
      • Jaké jsou globální zdravotní problémy?
      • Jak životní styl ovlivňuje náš zdravotní stav? 
 • práce s textem (čtení s porozuměním, kritické hodnocení textu aj.) - s využitím metody I.N.S.E.R.T. (Žák čte pozorně text. Po pravém okraji textu, postupuje po odstavcích, označí informace znaménky: udělá „fajfku“ - jestliže je informace pro něho známá, udělá mínus - jestliže je informace v rozporu s tím, co si myslel/a. Udělá plus - jestliže je informace nová. Udělá otazník - jestliže informaci nerozumí nebo by se chtě/a dovědět víc. Pod vedením učitele žáci zapisují informace z textu podle znamének do tabulky I.N.S.E.R.T. Nakonec vysvětlují, ověřují a prověřují informace ve slovnících, internetu, odborné literatuře.).
Text který můžeme využít u metody I.N.S.E.R.T. (Zdroj: http://www.rozvojovka.cz/zdravi)

 • situační metoda (řešení problémů ze života, rozborová metoda, řešení konfliktních situací aj.) - řešení krizové situace. Pokuste se společně s žáky vyřešit modelovou situaci, která je v běžném životě může potkat (zranění kamaráda v přírodě, účastník autonehody, přírodní katastrofa, konkrétní první pomoc,  specializovaná oddělení v nemocnicích atd.).
 • k dalším aktivizujícím metodám, které by se zde daly využít může patřit: brainstorming, projektová metoda, skupinové metody nebo didaktické hry.
Projektová výuka

Další možností jak aktivně zapojit žáky do problému je zadání projektu. Vhodné téma umožní žákům aktivní přístup k tématu, sběr a vyhodnocování informací, grafické zpracování, individuální přístup k problému, prezentaci problému, hodnocení a sebehodnocení... Příklady témat:
 • Šíření infekcí (pandemie)
 • Očkování pro a proti
 • Nebezpečí nemocí na cestách
 • Civilizační choroby a jejich předcházení
 • Humanitární pomoc
 • Nemoci v makroregionech 
 • Tísňové volání u nás a ve světě (jak funguje)
 • Příčiny úmrtí ve světě/v ČR
 • Nerovnosti v oblasti zdraví (bohatství a chudoba)
 • Globální zdravotní problémy (AIDS, podvýživa, malárie aj.)
 • Rozvojové cíle tisíciletí OSN a zdraví 
 • Chřipka (tak může vypadat profesionálně zpracovaný projekt jednoho tématu)

Projektové dny

Zajímavou možností jak se zaměřit na mezipředmětová témata jsou projektové dny, při kterých se může v areálu školy rozmístit několik stanovišť, kde si žáci vyzkouší, jak pomoci raněným (zásady první pomoci), jak se bránit nemocem (prevence), zásady zdravého životního stylu (stravování, dostatečný pohyb, odpočinek, hygiena) či tématu ochrana člověka za mimořádných situací (jak se chovat extrémních situacích).

Zdroje: viz. hypertextové odkazy v textu.

neděle 9. února 2014

Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii IX. – interaktivní vzdělávací materiály (ČR)

Interaktivní materiály nabízí vzájemnou komunikaci mezi učivem a žákem.  Předností interaktivity je podle mě: motivace k učení, aktivní zapojení do výuky, názornost a zábava. Ale o kvalitní české interaktivní materiály je nouze. Prakticky neexistuje volně dostupná interaktivní výuková řada, která by byla pro učitele kdykoliv k dispozici. Možnosti jejich pořízení jsou tedy následující:
1) Zakoupit připravené interaktivní programy nebo učebnice (různá kvalita, různá cena).
2) Vytvořit interaktivní materiály (časově poměrně náročné), nebo využít materiály vytvořené (nemusí se nám vždy hodit).
3) Využít online přístupné materiály na webu (ihned k použití, různá kvalita i náročnost).

Ad 1) Zakoupit připravené interaktivní programy nebo učebnice
V České republice vyvinulo vlastní systém interaktivních učebnic nebo interaktivní programy: Nakladatelství Fraus, Terra, Alter, Prodos, Nová škola, LANGMaster aj. (cena za materiály od 5 do 20 tisíc korun).

Ad 2) Vytvořit nebo využít interaktivní materiály
Tvorba vlastních materiálů je možná buď ve specializovaných programech (např. Smart Board, Interwrite aj.), nebo v klasických programech řady Office (např. PowerPoint, Word aj.).  Někdy je vhodnější využít materiály, které v těchto programech již někdo vytvořil. Ty můžete najít například: 
Ad 3) Online interaktivní materiály
Když nebudeme brát v potaz mapové interaktivní projekty (těm se věnuji v části interaktivní mapy), tak v češtině těchto materiálů příliš mnoho nenajdete. Zde uvádím nejzajímavější materiály, které sám v hodinách využívám. (Pokud budete znát další takové projekty, prosím napište je do komentářů pod tímto článkem. Tím si můžeme tuto zásobu dále rozšiřovat!!!)

Muzeum Valašsko
Zdroj: http://portal.muzeumvalassko.cz/menu_hry.html

Ukázka jedné z her na portálu - Pozor povodeň! 

Svět v pohybu

Vítej na Zemi
Evropská unie
Naši prezidenti
http://www.ceskatelevize.cz/prezident-2013/casova-osa/

Interaktivní projekt ČT k volbě prezidenta ČR.

Záchranný kruh

Závěrem je nutno podotknout, že volně dostupného interaktivního materiálu v češtině není mnoho. Jedná se spíše o drobné projekty různých organizací, seskupení, specializovaných webových stránek nebo prací studentů. Ale v žádném případě nejde o systematické zpracování daného geografického tématu. Což je dle mého škoda!!! Řešení by mohly přinést geografické fakulty, které mají vše potřebné k dispozici (materiální vybavení, podklady, zainteresované lidi i čas). Druhou možností je, aby ministerstvo školství vypsalo, již konečně, nějaký přínosný projekt, ve kterém by zadalo zpracování těchto podpůrných výukových materiálů. Ale to je hudba budoucnosti…. Prozatím se musíme spokojit s tím, co si sami vyrobíme, nebo co najdeme na webu (pokračování – interaktivní vzdělávací materiály - zahraniční).

neděle 2. února 2014

Jak na regionální geografii V. - Evropská unie

O Evropské unii (EU) je na internetu, v různých publikacích, knihách i učebnicích napsáno neuvěřitelné množství informací (jen při zadání klíčového slova "EU" do vyhledávače Google bylo vyhledáno přibližně 670 000 000 výsledků ve zlomku sekundy). Ale zkušenost ukazuje, že informovanost a představa o EU mnohdy končí vyjmenováním počtu členů a výčtem institucí v rámci tohoto společenství. Ano i tyto informace jsou samozřejmě důležité, ale je potřeba si uvědomit, že my obyvatelé ČR jsme součástí tohoto politicko-demograficko-ekonomického regionu. Naše členství tedy ovlivňuje naše rozhodování, naše životy, naši budoucnost. V další části, chci nabídnout:
 • několik projektů, které mohou být přínosem i zdrojem informací,
 • náměty do výuky,
 • hry s tématikou o EU,
 • články na zamyšlení.
Informace o EU

Získat informace o EU je jednodušší než na ni získat názor, ale získáváním informací to vše začíná...
 • EU v kostce - zde najdete vypracované prezentace o EU, které můžete po stažení libovolně upravovat a doplňovat o další informace. Tyto prezentace jsou umístěny na oficiálním webu EU na kterém najdete i jeden a půl milionu dalších dokumentů.
 • Euroskop - stránka s podtitulem věcně o Evropě nabízí řadu zajímavých informací. Můžeme říci, že jde o jakýsi oficiální web ČR o EU. Zajímavé jsou sekce ČR a EU, občan a EU a pro geografy interaktivní mapy. Euroskop je i na sociální síti Facebook.
 • V internetovém vysílání ČT najdeme hned několik programů věnovaných EU. Pro příklad uvádím: Evropský manuál, Evropské pexeso, Evropa - sňatek z rozumu a Události ČT. 
 • Eurostat - statistické informace o Evropské unii. 
Náměty do výuky
 • Nechejte žáky vyhledávat. K tomu vám pomůže například stránka EU - jaká vlastně je? Kde žáci mimo jiné najdou základní informace o členských zemích a další informace. 
 • Výukové moduly o EU - osm nových výukových lekcí a materiálů, které se věnují aktuálním a kontroverzním tématům spjatým s Evropskou unií. Lekce i materiály jsou koncipované tak, aby vedly studenty k individuálnímu přemýšlení a skupinové diskuzi. Cílem představovaných lekcí je přispívat k rozvoji aktivního evropského občanství studentů středních škol, založeném na svobodném myšlení opírajícím se o fakta a porozumění. Každá lekce metodicky vede studenty k individuálnímu přemýšlení a skupinové diskuzi. Cílem lekcí není předkládat hotová řešení a hotové názory, ale pomoci studentům o problémech přemýšlet z různých úhlů pohledu. Všech 8 lekcí je zpracováno v prezentačním systému PREZI, který umožňuje učitelům nové možnosti interaktivní práce se studenty (Zdroj: web projektu).

 • Projekty - pro příklad uvádím zadání dvou projektu z Metodického portálu RVP Den v EU (2. stupeň ZŠ), Rallye EU (1. stupeň).
 • Myšlenková mapa - nechte žáky aby na tabuli napsali pojmy týkající se EU, nebo určitého tématu k problematice EU. Poté žáci vytváří mezi pojmy myšlenkovou mapu - spojují pojmy, které spolu nějakým způsobem souvisí. 
 • Simulační hra - vyzkoušejte si legislativní proces, kterým se řídí EU (viz. přiložené video). Ve třídě si rozdělte role a pokuste se zjednodušeně napodobit právní proces EU. 
 • Brainwriting (písemná forma brainstormingu) - téma viz. diskuse.
 • Diskutujme o otázkách týkající se EU (pro inspiraci uvádím několik námětů viz. rámeček) další otázky vás jistě napadnou...
Jsme aktivní tvůrci politiky EU nebo jen pasivní příjemci nařízení "z Bruselu"?
Co znamená, když je někdo označován za "eurohujera" a "euroskeptika"?
Jaké výhody či nevýhody plynou z našeho členství v EU?
Je hlubší integrace Evropy rizikem, či nadějí a proč? 
Má se evropská integrace prohlubovat a v jakém směru?
Proč EU potřebuje společnou bezpečnostní a energetickou politiku?
V čem vidíte ohrožení naší státní suverenity? Pociťujete omezení ze strany EU? Povězte v čem.
Znáte příklady úspěšných projektů z prostředků EU, strukturálních fondů?
Co mi přináší Strategie Evropa 2020 za vize a konkrétní opatření?
Jak bude EU vypadat za pár let?
Jak dopadá ekonomická krize na EU a členské státy?
Může EU za to, že se zavírají továrny?
Jaký je vztah globalizace a hospodářské politiky EU?
Proč někteří tvrdě hájí existenci eura a jiní jej silně odmítají?
Jaké konkrétní výhody mi přináší naše členství v EU?
Mohu jako občan ovlivnit politiku EU? Jak ji mohu ovlivnit?
Má EU sociální politiku? Jaké sociální jistoty mám v EU?
Hry o EU
 • Dětský koutek na webovém portálu EU nabízí slušné množství her, které můžete zařadit do výuky, nebo na ně upozornit své žáky. Vyberou si jak učitelé 1. tak 2. stupně ZŠ. 
 • €conomia – hra o měnové politice - Díky této interaktivní hře se mládež může zábavnou formou dozvědět, jak měnová politika funguje. Studenti jsou v pozici Evropské centrální banky, která na základě ekonomických indikátorů přijímá rozhodnutí o úpravě úrokových sazeb. Hra je vhodná pro dětí od 15 let.
 • Poznej státy EU - vyhledej státy osmadvacítky ve slepé mapě.
 • Budget Europe - za pomoci této interaktivní hry vytvoř finanční rozpočet v EU.
Pro zamyšlení
Novinové články:
Citáty: 
 • "Evropa je hospodářským obrem, politickým trpaslíkem a vojenským červem." (bývalý předseda Evropské komise Jacques Delors)
 • "Evropa/EU má výrazně větší zdroje než ambice." (Pami Aalto, 2001)