neděle 16. února 2014

Geografie v mezipředmětových souvislostech V. - Geografie a nemoci

S nemocí se setkal každý z nás a žáci ve škole nejsou výjimkou. Známe ji z vlastních zkušeností, zprostředkovaně z rodiny, nebo z okolí. Proto můžeme ve výuce navázat na jejich znalost a zkušenost. V rámci školního vyučování se pojem - nemoc nebo zdraví - objevuje v několika vzdělávacích oblastech, ovšem z různých úhlů pohledu. Na druhé stupni ZŠ se téma objevuje například v předmětech:
 • dějepis (nemoci historie, epidemie - příčiny a jejich důsledky),
 • výchova k občanství (první pomoc, mezinárodní zdravotnické organizace aj.),
 • chemie (léčiva, bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí),
 • přírodopis (viry a bakterie, biologie člověka, životní styl, biologické objevy aj.),
 • výchova ke zdraví (péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví, podpora zdraví aj.),
 • člověk a svět práce (bezpečnost při práci, první pomoc).

Zeměpis (geografie) má v této problematice také důležité postavení a mezi hlavní témata dle RVP patří:
 • regiony světa (aktuální problémy a možnosti jejich řešení - problémové oblasti regionů, humanitární pomoc, rozdílná situace v regionech světa aj.),
 • společenské a hospodářské prostředí (obyvatelstvo světa a jeho demografické charakteristiky - střední věk, délka života, porodnost, úmrtnost, příčiny úmrtí, kojenecká úmrtnost aj.),
 • životní prostředí (příklady závažných rizik přírodních a společenských vlivů na životní prostředí a globální problémy lidstva - úrazy, důvody onemocnění, podvýživa x obezita, přírodní katastrofy a ochrana člověka za mimořádných situací aj.),
 • geografické informace, zdroje dat - práce se statistickým materiálem - např. WHO, rozbor aktuálních informací z médií, práce s tématickou mapu a dalšími statistickými zdroji aj.),
 • terénní výuka a praxe - modelové situace, zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě, ochrana člověka při živelných pohromách aj.). 

Náměty do výuky

Rozbor aktuálních informací z médií - aktuality

Tato aktivita je vhodná především v úvodní části hodiny (tématu) - motivace. Můžete zařadit i kdykoliv během roku. Kde najít potřebné informace o aktuálních problémech:

Práce s obrazovým materiálem (viz. čtení fotografií)

Vizuální aktivity je možno zařadit jak v úvodní části hodiny, při prezentaci učiva i při dalších aktivitách během výuky. Jen pozor, aby fotografie (videa) nebyly pro žáky příliš šokující! Video popis: Měsíce před sklizní jsou v Nigeru zvlášť těžké. Lékaři bez hranic zde proto poskytují léčbu podvýživy, která v tuto dobu akutně hrozí. Bojují také s malárií, která podvýživu často doprovází - tyto choroby tvoří začarovaný kruh, kdy jedna zhoršuje průběh druhé. (Videa z produkce Lékaři bez hranic).Obrázek popis: AIDS brutálně pozmění strukturu obyvatelstva, což bude mít katastrofální důsledky pro hospodářství. Hovoří o tom předloňská zpráva OSN v souvislosti s epidemií AIDS v Rusku a dalších státech bývalého SSSR. (Fotografie Jana Šibíka s doprovodným textem).Obrázek popis: Srovnávací fotografie mohou ukázat rozdíly nad kterými můžeme s žáky dále diskutovat. Na přiložených obrázcích je srovnání materiálního vybavení v uprchlickém táboře v Súdánu s moderním nemocničním pokojem v Německu. 

Statistické zjišťování

K hlavním zdrojům informací patří:
Podpořte statistiku skutečnými příběhy. Jen tak si žáci uvědomí tu skutečnost, že za čísly se ukrývají skutečné lidské osudy, skuteční lidé...

Statistika nemusí být je práce s čísly, ale i čtení map. V atlase, odborné literatuře i na internetu najdete celou řadu zajímavých mapových projektu, které se dají v hodinách využít. Jedním z takových je i projekt Pokřivená zrcadla světa (viz. obrázek níže). S mapou i přiloženými texty se dá dále aktivně pracovat.


Mapa popis: Na celém světě připadá průměrně 654 lidí na jednoho lékaře. V naší zemi 285 lidí. V Malawi a dalších zemích Afriky pečuje o 5 tisíc lidí jediný lékař. Tyto země jsou přitom postiženy řáděním malárie a epidemií AIDS. Nedostatek lékařů v rozvojových zemích je jednou z příčin úmrtí 16 000 matek denně. Stejně tak je jedním z důvodů více než 6000 úmrtí denně způsobených nemocí AIDS a další problémy. 

V tomto případě se dá využít i vlastní třídní statistický průzkum. Jak jsem psal v úvodu, tak se s nemocí setkala většina z nás. Tak proč tuto skutečnost nevyužít… Vymyslete společně několik anketních otázek, na otázky odpovězte a proveďte následné statistické šetření. Výsledky se dají srovnat s oficiálními statistickými údaji.

Aktivizující metody vyučování 

Z velkého množství aktivizujících metod vybírám jen několik, které jsou podle mého v tomto tématu využitelná a jsou zároveň vhodná pro žáky 2. stupně základní školy:

 • diskuse (řetězová diskuse, debata, polemika aj.) - s využitím metody sněhové koule (Spočívá v tom, že po společném seznámení s tématem o něm diskutuje, a to nejdříve ve dvojicích, které se následně spojují ve čtveřice a dále ve větší skupiny až do situace, kdy se do diskuse zapojí všichni účastníci.). Témata diskuse mohou být například: 
      • Příčiny rozdílů zdravotní situace u vyspělých a rozvojových zemí.
      • Jak souvisí extrémní hlad a chudoba s zdravím obyvatelstva?
      • Snížení dětské úmrtnosti a zdraví matek.
      • Proč se nedaří snížit podíl HIV pozitivních v Africe?
      • Jaké jsou globální zdravotní problémy?
      • Jak životní styl ovlivňuje náš zdravotní stav? 
 • práce s textem (čtení s porozuměním, kritické hodnocení textu aj.) - s využitím metody I.N.S.E.R.T. (Žák čte pozorně text. Po pravém okraji textu, postupuje po odstavcích, označí informace znaménky: udělá „fajfku“ - jestliže je informace pro něho známá, udělá mínus - jestliže je informace v rozporu s tím, co si myslel/a. Udělá plus - jestliže je informace nová. Udělá otazník - jestliže informaci nerozumí nebo by se chtě/a dovědět víc. Pod vedením učitele žáci zapisují informace z textu podle znamének do tabulky I.N.S.E.R.T. Nakonec vysvětlují, ověřují a prověřují informace ve slovnících, internetu, odborné literatuře.).
Text který můžeme využít u metody I.N.S.E.R.T. (Zdroj: http://www.rozvojovka.cz/zdravi)

 • situační metoda (řešení problémů ze života, rozborová metoda, řešení konfliktních situací aj.) - řešení krizové situace. Pokuste se společně s žáky vyřešit modelovou situaci, která je v běžném životě může potkat (zranění kamaráda v přírodě, účastník autonehody, přírodní katastrofa, konkrétní první pomoc,  specializovaná oddělení v nemocnicích atd.).
 • k dalším aktivizujícím metodám, které by se zde daly využít může patřit: brainstorming, projektová metoda, skupinové metody nebo didaktické hry.
Projektová výuka

Další možností jak aktivně zapojit žáky do problému je zadání projektu. Vhodné téma umožní žákům aktivní přístup k tématu, sběr a vyhodnocování informací, grafické zpracování, individuální přístup k problému, prezentaci problému, hodnocení a sebehodnocení... Příklady témat:
 • Šíření infekcí (pandemie)
 • Očkování pro a proti
 • Nebezpečí nemocí na cestách
 • Civilizační choroby a jejich předcházení
 • Humanitární pomoc
 • Nemoci v makroregionech 
 • Tísňové volání u nás a ve světě (jak funguje)
 • Příčiny úmrtí ve světě/v ČR
 • Nerovnosti v oblasti zdraví (bohatství a chudoba)
 • Globální zdravotní problémy (AIDS, podvýživa, malárie aj.)
 • Rozvojové cíle tisíciletí OSN a zdraví 
 • Chřipka (tak může vypadat profesionálně zpracovaný projekt jednoho tématu)

Projektové dny

Zajímavou možností jak se zaměřit na mezipředmětová témata jsou projektové dny, při kterých se může v areálu školy rozmístit několik stanovišť, kde si žáci vyzkouší, jak pomoci raněným (zásady první pomoci), jak se bránit nemocem (prevence), zásady zdravého životního stylu (stravování, dostatečný pohyb, odpočinek, hygiena) či tématu ochrana člověka za mimořádných situací (jak se chovat extrémních situacích).

Zdroje: viz. hypertextové odkazy v textu.

1 komentář:

 1. Doporučím každému, kdo hledá obchodní úvěr, Le_Meridianovi, který mi pomohl s úvěrem na čtyři miliony USD na spuštění mého podniku Quilting a bylo to rychlé. Mohou financovat až do výše 900.000.000.000 dolarů (devět set milionů dolarů) v každém regionu světa, pokud je možné zaručit na projektech 1,9% ROI. Proces byl rychlý a bezpečný. Rozhodně to byla pozitivní zkušenost. Vyhněte se podvodníkům a kontaktujte Le_Meridian Funding Service On. info@lemeridianfds.com WhatsApp ... + 19893943740. pokud hledáte obchodní úvěr, díky.
  Leslie,

  OdpovědětSmazat