úterý 29. října 2013

Lodě svědci doby

Již jste se někdy zabývali otázkou, kam směřuje cesta nás lidí, naší civilizace? Tyto otázky bytí si zajisté během života položí každý z nás. Ano přiznávám, že tyto existenční otázky patří spíše do oblasti metafyziky, filozofie či teologie. Ovšem i geografie dle mého může hledat cesty, jak na tyto principy reagovat a hledat na ně odpovědi. Lidské ruce, konstruktivní mysl a um přinášely změny v obdobích historie lidstva, a tak mnohé vynálezy urychlovaly běh života lidí i vývoj celé lidské civilizace. Článek se nechce zabývat kauzalitou nebo determinismem či jiným filozofickým směrem, jen chce poukázat, jak běžné lidské vynálezy mohou být příčinou změny a směřování nás lidí...


V učivu geografie se o lodích mluví v souvislosti s dopravou (loď jako dopravní prostředek, námořní trasy, lodě podle vlajek, lodě podle druhu, největší přístavy apod.), ale lodě sehrály v historii lidské civilizace velmi důležitou roli. S trochou nadsázky můžeme říci, že lodě jsou více než dopravní prostředek, staly se svědky a symboly lidské doby...

Lodě měnily historický vývoj
 • objevné cesty - nové teritoriální uspořádání, koloniální velmoci 
 • masová migrace - rasové a národnostní rozložení na Zemi
 • konflikty a geopolitická situace - lodě vyhrávají i prohrávají vojenské konflikty (vikingský Drakkar, středověké Galeony až po specializované válečné lodě současnosti)
 • šíření nemocí - např. šíření moru - vymírání poloviny evropské populace ve 13.-15. století - přivezly lodě z Asie
Lodě jako důsledek změny přírodního prostředí
 • kácení lesů - mýcení lesa a odlesnění velké části Evropy je důsledek staveb lodí v minulosti
 • znečištění moří a oceánů - frekventované námořní cesty, havárie - ekologické katastrofy (havárie tankerů Exxon Valdez, Prestige, Erika aj.), jaderný odkaz (zkušební výbuchy jaderných zbraní v Pacifiku), toxické látky (tzv. POPs), spirála odpadu (trash vortex)
 • migrace rostlin a živočichů - lodě transportují život do nových oblastí 
 • nadměrný rybolov, nechtěné oběti rybolovu, devastující způsob rybolovu (bottom trawling)
 • loď jako svědek ekologických změn - lodě v poušti u Aralského jezera
 • globální oteplování má mimo jiné za následek ústup  ledu v polárních oblastech a otevírá nové obchodní trasy - severozápadní pasáž, spojuje na sever od Kanady a USA, Atlantik s Pacifikem a východní Asii by s Evropou spojila o zhruba 5000 km kratší trasou než současné trasování Suezským průplavem. 
Lodě mění lidské osudy a vývoj civilizace
 • šíření lidstva - např. Thor Heyerdahl - vor Kon-Tiki
 • otrokářské lodě - rasová skladba světa
 • dovoz nových potravin, které měnily svět - koření, brambory, káva...
 • ilegální migrace - lodě migrantů, kteří se pokouší začít nový "lepší" život v Evropě, USA, Austrálii...
 • válečné loďstvo - např. vylodění ve Francii - historický zlom 2. světové války, bitva u Trafalgaru - Británie potvrzuje námořní převahu a stává se na další století světovou koloniální velmocí atd.
Lodě jako symbol technického pokroku a změn světového hospodářství
 • specializované lodě - lodě již neslouží pouze k plavbě, ale jsou využívány pro další práci na vodě (plovoucí rypadla, plovoucí jeřáb, plovoucí ropné plošiny, mořský kosmodrom atd.) nebo jde o lodě se speciálním posláním (ledoborce, expediční (vědecké) lodě, lodě pokládající kabely, letadlové lodě atd.) 
 • lodě se staly podobně jako vlak symbolem počátku technické revoluce 
 • lodě jako symboly bohatství a luxusu (jachty, cestovní ruch - lodní destinace, potápěčské ráje)
 • pirátství - nejproblematičtějšími oblastmi současnosti je Indický oceán a pobřeží Afriky (mapa pirátských útoků)
 • dopravní lodě mění historii obchodování na zemi (např. tankery - masová přeprava paliv na velké vzdálenosti, kontejnerová přeprava - mění i způsob stravování obyvatel "vyspělého" světa, jíme co chceme a kdy chceme
 • změna využívání energie (plachetnice x parníky x dieselové motor / vesla x plachty x lodní šroub atd.)
 • rybářství (trvale udržitelný lov ryb, průmyslový rybolov, tradiční rybolov atd.)
 • válečné loďstvo - souboj o nadvládu světa, technologický vývoj díky armádnímu výzkumu
 • stavba lodí jako důležité odvětví průmyslu (např. video stavba lodi, megaloď, stavba infrastruktury aj.)
 • lodě budoucnosti - bezpilotní lodě, "neviditelné" válečné lodě, plovoucí města (např. Jacques Rougerie) atd.
Jak jednoduše využít problematiku ve výuce

Nejznámější lodě - symboly doby. Znáte tyto lodě a jejich příběh? Vyzkoušejte tyto příklady pro motivaci žáků o učivu...
 • Noemova archa (symbol víry a náboženství)
 • USS Enterprise (symbol boje za svobodu během 2. světové války - loď stojící "proti všem")
 • Titanic (symbol moci, symbol lidského umu, symbol neštěstí)
 • vor Kon-Tiki (symbol osídlování světa)
 • Exxon Valdez (symbol ekologických katastrof)
 • Amistad (symbol otrokářství a útlaku)
 • Victori(symbol objevování světa)
 • křižník Aurora (symbol revoluce)
 • Bounty (symbol vzpoury)
 • SeaOrbiter (symbol budoucnosti - plující oceánografická laboratoř) 
Lodě a lidské příběhy. Fotografie a videa lodí jsou často spojeny se silnými příběhy, seznamte s nimi vaše žáky,...jistě to ocení.


Vynález lodě - monoxyl (loď vydlabávaná z jednoho kusu kmene je typ plavidla používaný již v pravěku a u primitivnějších etnik v různých částech světa dodnes). 


Otrokářství - porušování lidských práv a diskriminace. Otrokářství existuje i dnes... (víz. interaktivní mapa)


Ilegální migrace - kvůli naději na lepší život v Evropě riskují Afričané život na přeplněných člunech. 


Obchodování - tankery, kontejnerové lodě mění možnosti a způsob obchodování a přepravy. 

 Nadměrný rybolov drancuje vody světových oceánů. Informujte žáky o tom jak zachovat přírodní zdroje oceánů i pro příští generace (vice viz. Greenpeace). 

Hospodářský rozvoj - největší přístavy v současnosti najdeme v Asii, která tím ohlašuje světu svůj hospodářský rozmach (seznam nejrušnějších kontejnerových přístavů světa).


Hlavní námořní trasy jsou ovlivněny historickým vývojem, geopolitický vývoj, přírodními poměry, hospodářským rozvojem, surovinovými poměry a infrastrukturou (více map zde). 


Významné námořní stavby - Panamský průplav je jednou z nejdůležitějších staveb ovlivňující námořní přepravu. 


Námořní katastrofy (na obrázku havárie lodi Costa Concordia) a ekologické námořní tragédie. 


Světové pirátství a nekalé praktiky (pašování drog, terorismus) v námořní dopravě (více zde). Aktivisté z Greenpeace se snaží obsadit ropnou plošinu a upozornit veřejnost na problematiku těžby ropy z vod Severního ledového oceánu a následného znečištění Arktidy. Rusko je vyšetřuje kvůli podezření z pirátství! Video vhodné k diskusi mezi žáky (více info Save The Arctic nebo na Greenpeace).

Oblast bermudského trojúhelníku má (především mezi příznivci záhad a nevysvětlitelných jevů) pověst oblasti s výrazně zvýšeným výskytem „záhadného“ mizení lodí a letadel - proč nevyužít k motivaci žáků...


Orsos Islands - jsou umělé ostrovy pro komerční využití v cestovním ruchu. Ale projektů "plovoucích ostrovu je mnoho - viz. článek.

Tyto příklady nejsou kompletním řešením problematiky, chci jen poukázat, jak myšlenka (vynález lodě) může změnit a mění podobu a vývoj lidské civilizace.... Může se vám zdát, že jsou to myšlenky triviální a všeobecně známé, ale praxe mě utvrzuje v tom, že je nutností připomínat tyto zdánlivě triviální  fakta, především mladé generaci. 

1 komentář: